Adomus mados dou

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi susipaþinti su keliomis áþymybëmis, þurnalistais ir politikais.Rafinuotas ðou buvo kitame straipsnyje, o pilnatvë praëjo be jokiø kliûèiø. Tokiu bûdu galëtume pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø padëtyje buvo naudojami tik plati ir elegantiðki audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai geriausiai atitiko erdvius, spalvingus maxi sijonus, pagamintus ið nërimo. Jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, paltoms su maþomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus skiriamos vietos naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius draugiðkus ir gerus veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà naudojosi mûsø produktais pardavimui, o pardavimo vieta buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija bus parduota geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja atidaryti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø matomø kolekcijø, iðskyrus stacionarias parduotuves.Mûsø drabuþiø kompanija egzistuoja bet kurioje ið sveikiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiuolaikiðkai daugiausia - siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kartais ámonës vykdo kolekcijas mainuose su puikiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos labai sëkmingai juda, kad net prieð parduotuvës pradþià jie anksti ryte pasiruoðæ maþose eilëse. Ðios kolekcijos iðnyksta ðioje gera diena.Naujosios ámonës produktai jau daugelá metø yra labai populiarûs tarp vartotojø tiek ðalyje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepatenka, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø, kuriuos jie naudoja, kad dainos yra tinkamiausia klasë.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai maisto pramonei