Afrikos sajungos saugumas

Ðiuo metu yra ir europieèiø, kai Lenkijos teisës aktai darbuotojø apsaugos srityje sprogimo pavojuje. Vienas ið ðiø Europos dokumentø yra 1999 m. Gruodþio 16 d. Direktyva 99/92 / EB, ið tiesø, minimalûs reikalavimai, kurie baigiami gerinant darbuotojø, galinèiø patirti sprogios aplinkos pavojø, saugos ir sveikatos apsaugos lygá.

Ðiame dokumente nustatomi reikalavimai kiekvienam darbdaviui. Visø pirma reikalaujama, kad darbdavys garantuotø mûsø darbuotojø saugumà atliekant kasdienius dalykus gamyklos srityje. Be to, reikia uþkirsti kelià sprogstamoms koncentracijoms darbo vietoje. Tuo paèiu metu jis apsaugo nuo uþdegimo ðaltiniø, kurie gali bet kokiu bûdu pradëti sprogimà. Be to, ði taisyklë turi sumaþinti labai þalingà sprogimo poveiká. Net Lenkijos Respublikoje egzistuoja norminiai aktai, apibrëþiantys ðios srities nuostatas labai plaèioje srityje. Pirmiausia tai yra 2003 m. Geguþës 29 d. Reglamentas dël bûtiniausiø darbuotojø elgesyje dirbanèiø darbuotojø pasitikëjimo ir sveikatos reikalavimø, dël kuriø gali kilti sprogi aplinka (2003 m. Ástatymø leidinys Nr. 1007, 1004 punktas. taip pat dël 2010 m. liepos 8 d. potvarkio, susijusio su bûtiniausiais reikalavimais, susijusiais su sveikata ir sauga darbe, kartu su lengva pateikti sprogià atmosferà darbe (2010 m. „Journal of Laws“, Nr. 138, 931 punktas, kurioje pateikiama pirmiau aptarta direktyva.Sprogimo saugumas yra atsparus sprogimui, kuris suplanuoja ne tik namus ir medþiagas, bet ir darbuotojø kontrolæ. Todël darbdaviams ypaè svarbu nustatyti potencialiai sprogias zonas. Be to, ji nori patikrinti jau veikianèias sprogimui atsparias sistemas, kurios yra labai svarbios sprogimui atspariose srityse. Tuo paèiu metu jûs turite parengti tokias formas kaip sprogimo rizikos vertinimas ir apsaugos nuo sprogimo dokumentas. Ðiø laiðkø kûrimas kyla ið psichikos reikalø ir globos ministro 2010 m. Birþelio 7 d. 2010 m. liepos 8 d. (Oficialusis leidinys, Nr. 138, 931 punktas.