Aktyvus unikalus gyvenimas

Kad jûs aktyviai gyvenate kartu su visos ðeimos draugu, þinote, kaip sunku ir kiek pastangø kainuoja butas uþsakymo pastate. Dienos dulkiø valymas, galvojimas apie gerà drëgnumà arba paparèiø surinkimas ið grindø. Tikriausiai vietoj dulkiø siurblio, kuris turëtø veþti ið kambario á kroviná ir kiðtukà á lizdà (o kartais kabelis yra per maþas!, Verta investuoti á centrinius dulkiø siurblius, kurie yra ádiegti bloke ir atlikti visø trijø árenginiø vaidmená.

Tokie prietaisai vis labiau ir labiau vertina Lenkijos rinkà. Vakuuminë ðildymo sistema yra árenginys, kuris slepia jûsø namø sienas ir yra organizuojamas prijungiant ilgà vamzdá prie atskirø lizdø. Ásiurbimo sistema per kanalus, esanèius sienose, perkelia neðvarumus á centriná árenginá, ty dulkiø siurblá. Ne pastatas paðalina neðvarumus ir orà.

Mums nereikia nerimauti dël atsitiktinio didesniø daiktø èiulpimo, mes juos prarasime amþinai. Sistema slepia konteinerio daiktus, kuriuose nenaudojamas montuojamas filtras.

https://rev-mind-plus.eu/lt/

Ðio tipo sistemos, kuri palengvina valymà, montavimas nereikia dirbti árengtame árenginyje. Jau árengtose patalpose rekomenduojama palëpëje ar montavimo kanaluose.

Su tokia áranga mes didiname savo apartamentø kokybæ ne tik naudojant laiko taupymo árenginius. Yra didelë medþiaga alergiðkiems þmonëms. Centriniai dulkiø siurbliai leidþia atsikratyti daugelio erkiø ir kitø þiedadulkiø, kurie yra alergijø prieþastis. Oras bute yra geresnis ir apyvarta didëja.