Amones pletra

Ápareigojimas turëti kasos aparatà ágyja dar daugiau þmoniø. Kasmet ið ðio ásipareigojimo atimama maþiau þmoniø. Yra keletas kasos tipø. Norint pasirinkti tinkamiausià tam tikram darbui, verta þinoti, kas skiriasi vienas nuo kito. Tarp kasos aparatø:

1. Vienos vietos kasos aparatai - tai didþiausia kasos aparatø grupë. Jie yra paskutiniai daþniausiai pasitaikantys kasos aparatai, kuriø funkcionalumas yra nedidelis. Jø privalumas yra gana maþa vertë ir paprasta paslauga. Kai kuriems modeliams galima prijungti iðoriná árenginá, pvz., Kompiuterá. Taèiau retai tai ávyko dël specializuotø programinës árangos, atviros rinkai, apdorojimo kai kuriems tokiø kasos aparatø pavyzdþiams.

2. Neðiojamas kasos aparatas mobilusis kasos aparatas. Dël maþo jo dydþio jis tampa net moteriðkame piniginëje. Jø santykinai maþas svoris leidþia lengvai neðioti já tolimose vietose. Tokie kasos aparatai yra labai patvarus akumuliatorius, todël jie gali dirbti daugelá valandø, neprisijungdami prie elektros. Unikalios techninës charakteristikos daro mobiløjá kasos aparatà puikiai tinkamu skaityti ðioje vietovëje ir kambariuose, kuriuose yra nedidelë erdvë. Daþniausias pavyzdys, pasirinktas ið paskutinio fragmento, yra „mob.

3. Kompiuteriniai kasos aparatai - moderniausias kasos aparatø tipas. Jie susieja kompiuterá su fiskaliniu spausdintuvu. Kaip matote, spausdintuvas negali bûti tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Tik su ja susieta sukuria naujà kasos aparato bûdà. Bûtina ádiegti specializuotà kompiuterinæ programinæ árangà, skirtà vaikðèioti. Nepaisant tokiø reikalavimø, jis sukuria daugiau galimybiø, jis yra labai veiksmingas tarp visø tokiø kasos aparatø rûðiø. Prie jo gali bûti prijungti iðoriniai árenginiai. Jis sukuria didþiausià aptarnavimo komfortà ir gali bûti randamas didþiulëse institucijose, kur judëjimas yra platus. Kompiuterio ataskaitos yra tikslesnës nei áprastuose kasos aparatuose.

4. Sisteminiai kasos aparatai - jie gali bûti atliekami statyboje su neðiojamuoju kompiuteriu ir keletu kitø kasos aparatø, todël jie puikiai tinka aukðtos klasës parduotuvëse. Jie yra suderinami su ávairiais árankiais, pvz., Su brûkðninio kodo skaitytuvu arba skalë. Ðis sprendimas pagreitina klientø aptarnavimà ir uþtikrina patogesná aptarnavimà.