Amones rizikos valdymas

Verslo valdymui reikia daug mokymosi ir tikrinimo. Nëra jokios prasmës pramonei, kurioje turime bûti priþiûrimi ávairûs procesai. Jis sukuria ne tik gerà rinkodaros formà ir naujø klientø ásigijimà, bet ir gamybos, darbo uþmokesèio ir sandëliø formø valdymà. Tada tokie procesai buvo retai kompiuterizuoti.

Net jei verslininkas buvo gera programa, jis naudojosi keliomis skirtingomis informacinëmis bazëmis ir ið tikrøjø neturëjo patikimos informacijos apie atskirø medþiagø buvimo vietà kompozicijoje. Ðiandien byla, atrodo, ðiek tiek skiriasi dël naujos programinës árangos, ne tik tam, kad galime naudotis visomis rankomis, todël galime lengvai valdyti mûsø ámonæ, nepalikdami kompiuterio stoties.

Pasirodþius, Lenkijos erp sistemos tampa vis plaèiau paplitusios. Svarbu tai, kad juos naudoja ne tik didelës ámonës, bet ir maþesnës ar netgi vieno þmogaus ámonës. Kodël verta raðyti tokià programinæ árangà? Ðiø reþimø ypatybës yra maþos. Net jei atsiþvelgsime á dideles sànaudas, susijusias su prekyba ir ðiø projektø ágyvendinimu, taip pat greitai pastebësime pelnà, susijusá su daugelio procesø automatizavimu. Mûsø nustatyti darbuotojai bus susisiekti ne tik su duomenø baze, bet ir su visais procesais, susijusiais, pavyzdþiui, su produktø pardavimu klientui. Erp organizmuose ji yra sukaupta glaudþiai keièiantis informacija, todël duomenø bazæ reikia reguliariai atnaujinti. Darbuotojai nuolat priþiûri inventoriø, o automatinës sistemos informuoja mus, pavyzdþiui, apie bet kokios medþiagos trûkumà sandëlyje. Dideliø ámoniø, gaminanèiø konkreèius produktus arba parduodant bet kokius daiktus, atveju ðis modelis taip pat gali palengvinti komponentø atradimà dideliuose sandëliuose. Pakanka, kad produktas bûtø paþymëtas brûkðniniu kodu ir kad ðis kodas yra stiliaus.

Ðiuolaikinës erp sistemos padeda ir palaiko gerà kontaktà su klientais. Jø galimybës pasirodo savo duomenø bazëje ir dël to visi kiti uþsakymai vyksta greièiau ir toliau. Rankø srityje prisimename ir visà korespondencijà su vartotoju ir jo uþsakymo turiná. Jei klientas iðreiðkia ðias þinias, mes visada galime jam atsiøsti informacijà apie ávairius produktus, akcijas ir nuolaidas.