Apdulkinimas gliwice

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos, milteliø daþø ar smulkiø akmens angliø dulkinimas gali bûti labai dramatiðkas, daugiausia dël didelio sprogimo tikimybës. Remiantis tyrimais, ðiandien plaèiausia smulkiø þiedadulkiø grûdø koncentracija yra daþniausia sprogimo prieþastis. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis gali bûti ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninë kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Siekiant apsaugoti nuo sprogimo, reikëtø naudoti ðiuolaikinius ATEX árenginius. Vestuvëms vidaus rinkoje yra dar profesionalesniø kompanijø, kurios atitinka labai vertingas ámones labai vidutine kaina, kodël neturëtø bûti rimtø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosNorint, kad seni dulkiø iðtraukimo ir vëdinimo árenginiai bûtø labai geri, bûtina naudoti specialø siurbimà, vietinius (pageidautina savaime palaikanèias konstrukcijas ir gaubtus, esanèius, kaip ir visø terðalø iðmetimo vietoje. Taip pat reikia nepamirðti, kad visi dulkiø klasteriai visada bûtø kruopðèiai paðalinti, taip iðvengiant dulkiø perkëlimo ir atsistatymo. Svarbø vaidmená atlieka ir sisteminis dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Tuo atveju, kai salës grindyse montuojamos dulkës, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai taip pat turi bûti tinkamai pagrásti, ir, svarbiausia, jie negali atlikti elektrostatiniø krûviø, per kuriuos jie gali sukurti kibirkðtá. Ekstrakcijos kanalai nori egzistuoti bûtinai ið butø, kuriø sieneliø storis yra nuo 2 iki 3 mm.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiÐiuolaikinëse vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemose, kurioms gresia sprogimo pavojus, verta naudoti sveikà sprogimo apsaugà turinèius ventiliatorius ir filtrus su naujausiomis ATEX direktyvomis. Sprogimui atspariuose filtruose turi bûti specialios sprogimo plokðtës. Priklausomai nuo jø poreikiø, jie gali gyventi vienoje ar kelis kartus. Sprogstamøjø smulkiø ATEX konstrukcijø átakoje membrana sparèiai sprogo, iðleidþiant visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai turëtø bûti aprûpinti papildoma kibirkðèiø gesinimo sistema ir esamomis gaisro gesinimo sistemomis paèiø árenginiø viduje. Daugiau apie þmoniø ventiliacijos kanalus, kurie yra tiekiami á filtrà, reikia pateikti gráþtamàjá dangtelá, kuris taip pat uþkerta kelià liepsnos perdavimui paèiame árenginyje sëkmingai sprogus pavojingas dulkes filtruose.

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra naudingiausi ir daþniausiai naudojami ávairiø prietaisø apsaugos nuo sprogimo padariniai. Sprogimo slopinimo sistemos daugiausia derinamos su profesionaliu HRD cilindru, infraraudonøjø spinduliø ir slëgio jutikliais ir profesionaliu valdymo centru. Pagrindinis sistemos uþdavinys yra ið karto atpaþinti sprogimà pradiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio prielaida yra slopinti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai labai greitai reaguoja. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo momento tik tûkstantis sekundës gali pereiti á visà jos slopinimà.