Bendrove yra uthdaryta danijoje

Sëkmingai, kai norime likviduoti verslà ar uþdaryti filialà, turime bûti suinteresuoti ne tik su veikla susijusiais klausimais, bet ir kasoje. Svarbu nepamirðti apie tai, nors mes naudojame jà kaip ðnipà, kuris tikrina mûsø apyvartà grynaisiais pinigais ir kuris jà suteiks bet kuriai Mokesèiø tarnybai, kai atsiranda tokia problema.

Kasos aparatas ir darbo uþbaigimas? Ðis tyrimas suteikia jums daug verslininkø. Mokesèiø mokëtojo pareigø apimtis yra numatyta Finansø ministro 2013 03 14 ástatyme ið esmës kasos aparatuose. Beje, ðios nuostatos reglamentuoja visà kasos gyvavimo ciklà, net ir nuo tos dienos, kai ji yra gamintojo. Jie reguliuoja tokio kasos pristatymo ir aptarnavimo procesà. Ðtai kodël mes privalome: kasdien ir reguliariai pateikti finansinæ ataskaità apie ástatymà, 7 dienas nuo fiskalinio kasos galiojimo pabaigos turime pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui perskaityti fiskaliná kasà. Taip pat privalome pateikti praðymà mokesèiø inspekcijos vadovui iðregistruoti registrà ið registro. Galø gale, padedant karininkui, mes perskaitome kasos atminties turiná, pateikdami atsiskaitymo ataskaità uþ visà kasos operacijos laikotarpá. Tai turëtø bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Ásakymas ápareigoja mus parengti kasos atminties turinio skaitymo protokolà.Kaip galite atspëti, ataskaitos palygina kasos kasos skaitymà su kas mënesá ar ketvirèiais sudarytomis sutartimis. Kad iðvengtumëte blogos situacijos, puiki programa iðspausdins pardavimo laikotarpá, kurá sujungiate su savo PVM deklaracijomis. Jûs apsvarstysite galimybæ atlikti pataisymus, jei kaþkur padarëte klaidà.Taip pat verta paminëti, kad pateikdami paraiðkà biuro vadovui apie fiskalinës atminties skaitymo darbà, pateikiame informacijà, ar jie, kaip mokesèiø mokëtojai, turëjo pagalbà fiskalinei sumai. Turime uþpildyti deklaracijà dël kasos naudojimo. Jei suma buvo apdorota maþiau nei 3 metus, privalome gràþinti paðalpà, ið kurios jie nusipirko kasos aparatà.Kaip matote, galutinis energijos ir kasos aparatas yra svarbi ámonë, kurià turësite priimti. Jei veiklos pabaiga, o vienintelis kasos likvidavimas, ávyko greièiau nei per trejus metus, reikës gràþinti mokesèiø lengvatos, kurià gavome uþ fiskalinæ sumà.