Biuro linijos apdvietimas

Bûkite naujuose pastatuose, todël galite daryti prielaidà, kad kartais gali bûti nenuspëjamø situacijø. Tas pats yra tada, kai staiga pritrûksta eismo ir per paskutinius koridorius, kai vietovës taip pat yra visiðkai tamsoje. Kita vertus, árenginio savininkas yra rimtas, kad bûtø tinkamai uþtikrintas taðkø árengimas su gaisro gesinimo áranga. Taèiau ne viskas turëtø bûti namuose, kad jo keptuvës jaustøsi saugios, net ir grësmës pavidalu.

Ypaè svarbià problemà vaidina avarinës apðvietimo lempos, dël kuriø galite greitai rasti kelionæ, kad iðeitumëte ið konkretaus objekto. Todël jie turëtø bûti árengti teigiamai viso centro ir dabar visø pirma koridoriuose, kurie eina á evakuacijos duris. Kai pamatysite, tokio apðvietimo montavimas nëra pernelyg sudëtingas ir tuo paèiu garantuoja ryðkià ðviesà.

Parduodant galite rasti daug naujø lempø, kurios atitinka avarinio apðvietimo versijà, ir kà atkreipti dëmesá á tai, kad konstrukcija yra labai patvari. Taigi yra daug svarbos, jei pastate suskaidytø ugnis. Toks apðvietimas turi bûti atsparus aukðtai temperatûrai, kad kiekvienas, kuris susirinko árenginyje, turëtø pakankamai laiko já palikti.

Renkantis tam tikrà avarinio apðvietimo lempà, verta paklausti, kiek spinduliø spinduliuoja. Todël svarbu, kad ant potvyniø kiekvienos pastato statyba bûtø kitokia. Koridoriai yra kitaip, yra naujas ilgis ir kartais aukðtis, ir toks apðvietimas turi bûti grieþtai parinktas tam tikro objekto tinklui. Tai tikrai bus tikrai praktiðka ir galës pasiekti geriausià vertæ.

Renkantis toká apðvietimà, verta atkreipti dëmesá á stiliø, kuriame svarbu juos atsiskaityti, ir kaip lengvai jis bus átrauktas avarijos atveju. Bûtina apskaièiuoti tuos, kuriø paskutinis, kad jo pagrindinis tikslas yra apðviesti evakuacijos þenklus ir vis dar kelius, kurie veda á iðvaþiavimà. Dël ðiø ir kitø prieþasèiø tikimasi, kad avarinis apðvietimas nebus toks ryðkus kaip svarbus.