Centrinis leroy merlin dulkio siurblys

Statant namà ar atliekant renovacijà, verta rûpintis ðiuolaikine siurbimo sistema. Tai praktiðkas, stiprus ir ðvelnus patalpø siurbimo bûdas. Centrinis dulkiø siurbimas neuþterðia namø aplinkos, o sistemos veikimas nëra sudëtingas ar sudëtingas. Kaip veikia centrinis dulkiø siurblys?

Visas árenginys reguliuojamas: nuo centrinës galvos, kurià veikia variklis ir dulkiø talpykla, ið siurbiamøjø vamzdþiø ir siurbiamøjø lizdø. Verta pristatyti pristatymà ið siurbimo lizdo, kuris ájungia dulkiø siurblá. Prie siurbimo centro prijungta lanksti þarna, kuri nëra lengva ir yra apie 10 metrø (ilgis tikrai antras. Nuo dulkiø siurbimo centrø per siurbiamuosius vamzdþius, esanèius sienose, grindys arba lubos yra padarytos á centriná árenginá, kur gaunamas dulkiø konteineris. Pirmasis árenginys nëra sudëtingas. Jis susideda ið talpyklos iðtuðtinimo dulkëmis, kurios vyksta 3-5 kartus per metus, priklausomai nuo sistemos veikimo, o keièiant filtrus.

Kada yra geriausias sprendimas centriniam siurbimui?

Toks surinkimas geriausiai atliekamas statant namà. Taèiau, jei reikia, sistemà galima statyti net ir tada, kai namà naudoja. Jis turëtø pasirûpinti renovacijos poreikiu. Centrinis dulkiø siurblys gali bûti árengtas atskirai. Siekiant sumaþinti vienkartines iðlaidas, visa asamblëja gali bûti suskirstyta á du etapus. Statant namà, galite sukurti vamzdþiø árengimà. Prieðingoje pusëje, po to, kai baigsite statybà, ádëkite siurbimo kiðtukus ir centrinæ ámonæ. Taèiau sëkmingø ágûdþiø trûkumo ar momento stokos metu já gali atlikti profesionalas.

Ar verta investuoti á pirmàjá dulkiø siurblá?

Vakuuminë ðildymo sistema yra geras sprendimas. Toks dulkiø siurblys yra labai sunkus, nes centrinis blokas yra gerai pagamintas ið gyvenamøjø patalpø, o tai reiðkia, kad negalite iðgirsti dulkiø siurblio triukðmo. Negalima numatyti dulkiø ore, dulkës nëra pastatytos, nes dulkës ið karto paðalinamos ið iðorës. Be to, valymo priedas yra lengvas, nes jis tiksliai sutampa su lanksèia þarna ir antgaliu. Ðis dulkiø siurbimo metodas vis dar yra labai prieinamas. Patogumas ir saugumas yra svarbûs visiems, ypaè gyventojams, turintiems sveikatos problemø.