Darbo vietose naudojamo gesintuvo tipai

Gaisrai, atsirandantys tyliuose kambariuose su maþa kubûra, paprastai gesinami garais.Garas patalpinamas á maþdaug 500 m3 masæ. Todël turëtø bûti grieþtos erdvës.Garo kaip gesinimo medþiaga "Garø ugnies gesinimas" ant atvirø pavirðiø greièiausiai nebus naudojamas dël savo labai maþo savitojo svorio, o tai paaiðkinama tuo, kad nepasiekiama tinkama gesinimo koncentracija.

https://tit-am.eu/lt/

Maþø, bet nutekanèiø patalpø atveju ugnies naudojimas taip pat yra ðiek tiek aktyvus ir efektyvus.

Labiausiai paplitusios vietos, kuriose vandens garai virsta draudimu ir gesina gaisrus, yra: degiøjø medþiagø ir medienos dþiovyklos, naftos produktø siurbimas, vulkanizavimo katilai, iðtaisymo kolonos ir laivai.Ði gesinimo medþiaga taip pat naudojama kietø objektø gaisrams gesinti, kuriø negalima uþgesinti gaminyje, susijusiame su vandeniu.

Vandens garai tikriausiai retai ávedami, kad uþgesintø skysèiø, kuriø temperatûra yra 60 ° C, gaisrus. Prieðgaisrinës vietos gesinimas ar uþsidegimas garais bus paskutinis labai stiprus, tuo vertingesnis bus skysèio pliûpsnio taðkas.

Naudojant garà, degimo erdvëje prasiskverbia degios dujos. Taip pat sumaþëja deguonies koncentracija iki vertës, kuria neámanoma tæsti degimo. Garø ir dujø miðinyje degimo zonoje ir gaisro pavojaus atveju 35% vandens garø koncentracija slopina degimo procesà ir nebëra galimybës degti.

Auðinimo procesas yra akivaizdþiai efektyviausias naudojant soèiøjø garø kieká, kuris gaunamas esant 6-8 atmosferos slëgiui.