Dulkio idtraukimo bakai

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminis þodis, kuris taip pat susijæs su prietaisais, kai ir su kontrolës sistemomis. Aptariami árenginiai skirti pirmajam svoriui, kuris turi bûti pripildytas ðalia metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojaus. Dabartinë direktyva yra 1994 m. Kovo 23 d. Europos Parlamento dokumentas ir patarimai.

Ir mûsø teisinëje sistemoje buvo átraukta 2005 m. Gruodþio 22 d. Ûkio ministro ásakymo platforma. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis direktyvos tikslas yra visø pirma suderinti valstybiø nariø ástatymus, kuriais reikalaujama, kad áranga ir duomenø apsaugos sistemos naudotø metano ar daugiau anglies dulkiø sprogimo pavojaus zonose. Taèiau direktyva taikoma prietaisams ir, be to, apsaugos sistemoms, pradëtoms naudoti potencialiai sprogius atstumus. Kartu reikia paþymëti, kad tuo paèiu metu patarimai taikomi saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie prietaisai skirti ne aptariamoms zonoms ir turi átakos kai kuriems árenginiams ir apsauginëms sistemoms, skirtoms pavojingoms sprogimo vietoms.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Ðis augalas nenaudojamas, inter alia, medicinos prietaisams, naudojamiems medicinos vietoje. Jis netinka buitiniam naudojimui, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðis Europos Sàjungos teisës aktas turi konkreèius reikalavimus, nustatytus atskiruose standartuose. Be to, ji klasifikuoja sprogias sferas, kaip nurodyta 1999 m. Gruodþio 16 d. Direktyvos 1999/92 / EB ATEX137 „Dël nedideliø reikalavimø, didinanèiø darbuotojø, galinèiø patirti knygas sprogioje aplinkoje, pasitikëjimà ir sveikatos prevencijà“.Prietaisai ir apsaugos metodai gali bûti kitø direktyvø, susijusiø su ávairiais aspektais, medþiaga, kuri taip pat numato CE þenklà. Ðis þenklas turi bûti prieinamas, paprastas ir atsparus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauju ATEX principu 2014/34 / ES. Bûdama paskutinæ 2016 m. Balandþio 20 d.