Dulkio sprogimo pavojus

Daugelis moterø bijo pastoti. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø darbo sàlygos sukels grësmæ bûsimam palikuoniui. Labiausiai viliojanti imamasi atostogø visam nëðtumo laikui, taèiau ðiuo metu ji susiburia su tiek daug socialiniø perspektyvø ir prietarø plitimu, kad jaunos moterys pastoja su darbo sutartimi, kad gautø pinigus lengvai.Kà atrodo nëðèios moters teisës darbo srityje? Þinoma, jei nëðtumas vyksta gerai, nëra bûtina turëti medicininæ nuotraukà. Pakaks pokalbio su savininku ir praðymo dël lengvesniø darbo sàlygø. Taigi, biuro darbai prieð kompiuterá, egzistuojantys tik 4 valandas per dienà, bet fizinio darbo atveju, darbdavys privalo leisti darbuotojams dirbti lengvesnëmis sàlygomis ir pateikti savo turto pasiûlymà daþnesnëms pertraukoms. Panaði situacija yra tuo metu, kai gaunami darbuotojai: jûs negalite leisti dideliems ar nëðèioms moterims dirbti puikiai. Be to, priimdama moterá norinèioje ar slauganèioje darbovietëje, ji turëtø prisiminti leisti jai atlikti pareigas darbe, kuris nekeltø pavojaus vaiko ar motinos sveikatai ir iðlikimui. Þinoma, nëðèio darbuotojo atleidimas ið darbo, turintis knygø sutartá, prieðtarauja ástatymui. Nëðèios moters teisës darbo patalpoje ir papildomos teisës bei tikslai (darbdaviai, kada ir þmonës, dirbantys darbo kortelëje gali bûti skaitomi Darbo kodekso aðtuntame diapazone.

Deja, nëðèios moters teisës ðiek tiek kitaip atrodo, kurios yra paimtos á kortelæ dël veiksmø ar uþsakymo. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèios moterys turi teisæ á tikrinimà ir prieþiûrà per ðá rimtà laikotarpá, taèiau kiekvienas reglamentas buvo pritaikytas tik darbuotojams pagal darbo sutartá. Vadovavimo sutartis yra civilinë sutartis, todël visos nëðèios moters teisës norimos ið kliento parengtø áraðø. Jei nerodysite noro suteikti moteriai atleidimà ið darbo nëðtumo ir gimdymo metu, ji nebus priversta tai daryti ástatymø nustatyta tvarka. Tai liudija, kad visi svarbûs veiksniai, dël kuriø asmuo gali suþinoti apie pristatymo laikà ir tada sugráþti á paskutinæ ir vienintelæ skaitymo prieþastá, turi sutikti. Kitais atvejais në viena nëðèia moteris netrukdys iðlaisvinti. Labai reikðmingos, nëðèios moterys, kurios dirba kitoje kortelëje nei mandato sutartis, neturi teisinës privilegijos valdyti paprastesnæ knygà dël savo skirtingos valstybës.