Elektrono mikroskopas silezijos universitetas

Ðiuo metu metalurgija yra sritis, ribojanti ne tik plastiko formavimo procesus ir liejyklas, bet ir naudojama makro jëgø struktûroms tirti. Dabartiniu objektu bandymai paprastai atliekami metalografiniais mikroskopais.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Taèiau tik neseniai metalurgijoje buvo naudojami ávairûs mikroskopai. Ðiuo metu jie reikalingi dirbant su inþinerijos dalykais. Ðiuo metu metalografiniai mikroskopai yra labai daþni ðioje srityje, kurie, be kitø dalykø, yra ieðkomi metalo defektø ar jø proverþiø paieðkai. Taigi yra vaizdavimo technologija, kuri auginama nepermatomuose mëginiuose. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie leidþia stebëti atominæ bûsenà ir ðviesos mikroskopus, kuriems bûdingas maþesnis didinimas. Ypaè svarbûs stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, nes dël to mes galime rasti kitokio tipo mikrokratus prekëje arba jø inicijavimà. Fazës dalá galima apskaièiuoti tiksliau, taip pat tiksliai nustatyti atskiras fazes. Dël ðios prieþasties galime ir apibrëþti inkliuzø skaièiø ir bûdà, taip pat daug naujø svarbiø veiksniø ið metalurgijos vizijos straipsnio. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai pereina prie konkreèios medþiagos struktûros stebëjimo, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime lengvai aptikti medþiagø defektus. Visada verta prisiminti, kad ðio modelio veikimas yra sudëtingas. Dël ðios prieþasties patirtá turëtø atlikti tik kvalifikuoti asmenys.