Ergonomika su horst saugos elementais

Veikianti maðina kelia pavojø darbuotojui, kuris já naudoja arba atlieka. Ðiuo poþiûriu reikëjo ádiegti saugos komponentus organizacijose, iðlaikant gamybos pajëgumus. Komponentus ir saugumo stilius daugiausia naudoja pramonës ámonës, turinèios uþsienio kapitalà, kad uþtikrintø maðinas ir technologines ðeimas, maðinø gamintojus ir technologijø linijø tiekëjus.

http://lt.healthymode.eu/hallu-motion-korekciniai-prietaisai-skirti-reguliuoti-dideli-pirsta/

Lenkijoje ðis idëjas þymi toká dokumentà: Ûkio ministro 2002 m. Spalio 30 d. Reglamentas, ið esmës bûtiniausi reikalavimai, susijæ su darbuotojø pasitikëjimu ir higiena darbe naudojamø maðinø dydþiu (Ástatymø leidinio Nr. 191, 1596 punktas, su pakeitimais. , Teisës aktuose ir ástatymuose nustatyta, kad maðina turi bûti aprûpinta keliomis avarinio saugojimo priemonëmis, kurios paðalins arba vengs pavojaus. Iðimtis yra maðinos, kuriose saugos jungiklis nesumaþina pavojaus, nes jis neturës átakos elgesio laikui ir neuþkerta kelio grësmei. Populiariausi jungikliai yra: komutatoriai ir elektromagnetiniai saugos blokai ástaigose ir technologinëse sistemose, ribiniai jungikliai su saugos darbais maisto ir farmacijos pramonëje (didelis atsparumas ir atsparumas grieþtoms darbo sàlygoms, magnetiniai saugos jungikliai ir koduoti jungikliai, pëdø jungikliai. Saugos jungiklis turi bûti árengtas atviroje ir paprastoje darbo vietoje (ðuliniuose ar duryse, turi bûti paþymëtas atpaþástamu bûdu (raudona rankena ant geltonojo fono, kad maðinos elgesys galëtø iðlikti artimiausioje ateityje. Maðinos sustabdymas nukenèia dël nelaimingø atsitikimø, sumaþina avarijos pasekmes ir neleidþia maðinai sugadinti, jei jo veikimas yra neteisingas.