Finansine programa sap

„Comarch ERP Optima“ yra labai madinga programa, paraðyta Lenkijoje dël maþesniø ir visapusiðkesniø ámoniø ið kai kuriø pramonës ðakø. Dël ámontuotø iðëjimø, tai yra lengvai parinkta programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

„Comarch ERP Optima“ programa jau naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið kitø srièiø ir ketvirèiø rinkos, pavyzdþiui: prekyba pagalba, transportas, statyba, þemës ûkis, vieðasis administravimas, biudþeto ástaigos, medicinos pramonë, kultûros ástaigos ir advokatø kontoros. Optima programa turi tik teigiamø nuomoniø, ir èia yra keletas ið jø.

Cosmo Group Sp Z o.o. bendrovë, valdanti „NeoNail“, yra viena ið pirmaujanèiø pasaulio kompanijø, turinèiø daliø nagø stilizavimo ir prieþiûros. Dël savo ákûrimo jie yra arti vartotojø, suteikdami jiems mëgstamus ir novatoriðkus produktus. Naudodami „Comarch Optima“ programà savo pramonëje, jie teigia, kad visi sandoriai atrodo veiksmingesni.

„Printemps“ yra gana gerai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, kuris perkelia pirmaujanèiø kompanijø produktø pasiskirstymà ið mados pasaulio, prabangos prekiø ir ádomiausiø kosmetikos gaminiø. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ ámonës paliko kompanijos IT plano keitimo uþduotá Komarijos rankose. „Comarch ERP Altum“ programinë áranga geriausiai tinka skurdui, o „Printemps“ ámonës reikalavimai taip pat tebebus su jais ateityje.

„Kontri.pl“ pasiûlymas yra didelis asortimentas, taip pat ir trikotaþas bei trikotaþas. Ágyvendinus „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø, apdorotø internetu, egzistuoja automatiniu reþimu, o vieninteliai asmenys, turintys dalá komandos gamybos, yra sandëlio personalas, fiziðkai rengiantis siuntimui.

„Imperial“ yra Italijos ámonë, siûlanti drabuþius mergaitëms ir vyrams. Kartu su labai stipria tinklo plëtra bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø grandinës valdymà. Jie pasirinko „Comarch Optima“ programà.