Fiskaline programa

Jinx Repellent Magic Formula

Fiskalinis kvitas yra árodymas, kad pirkimai atlikti prekyboje. Tai leidþia mums patikrinti, ar kaina ið parduotuviø lentynø ið tikrøjø sutinka su kasoje sumokëta dabartine kaina, kad galëtume praneðti apie galimà skundà ámonëje. Be to, kvitas leidþia mums perþiûrëti iðleistus pinigus, kurie labai palengvina jûsø iðlaidø prieþiûrà.

Gavimo dokumente taip pat yra nemaþai svarbios informacijos, nebûtinai susijusios su ásigytais produktais ar jø kainomis. Ir brangiausia dabartinë informacija, kurià kasoje „elzab alfa“ spausdina ant epizodo, yra mokesèiø mokëtojo, kuris pasakoja verslui, pavadinimas ir registruotos buveinës adresas. Nauja informacija yra mokesèiø identifikavimo taðkas, gavimo data ir laikas, kasos aparatas ir kasos numeris. Informacija apie kasos numerio problemà yra ypaè svarbi, nes mums reikës praneðti apie skundà dël tam tikros prekës. Kvitas yra daugelio pardavimø árodymø ne tik þmogui, bet ir pardavëjui bei paèiai mokesèiø ástaigai. Atsiþvelgiant á tai, kad kasos aparatai registruoja kiekvienos prekës pardavimà, sunkiau paslëpti parduotas prekes ir sunkiau tokiu bûdu iðvengti mokesèiø. Paskutiniai Finansø ministerijos sprendimai ápareigojo kitas profesijø grupes iðduoti kvità. Ir, þinoma, tai yra, pavyzdþiui, kirpëjai ir taksi vairuotojai. Visada turëtø bûti, kad kiekvienais metais nauji produktai bûtø tiekiami ir kasos aparatø naudojimas gali bûti atsakingas uþ naujas pramonës ðakas. Kita pareiga, susijusi su verslininku, kurio ámonë naudoja kasos aparatus, yra apsaugoti kvitus. Tai taikoma mokesèiø inspekcijos kontrolei. Nors dar buvo seniai laikyti popierines vekseliø kopijas, ðiandien galima kopijuoti ðias kopijas specialiosiose atminties kortelëse, todël jas maþiau domina. Árangos savininkas yra priverstas patikrinti kasos aparatà, o jei prietaisas nepavyksta, jis turëtø bûti lengvai konvertuojamas á gerà kasos aparatà. Pirkimà patvirtinantis dokumentas yra labai naujausias, ir mes visada turëtume já átraukti tarpusavyje. Nebus taip, kad mûsø geras pirkimo árodymas bus labai svarbus, o tai bus labai svarbu, kai skøsite ásigytà produktà.