Fiskalinio spausdintuvo nuoma

Ar norite plëtoti verslà? Ar pasirinksite atidaryti ir norite kitø árenginiø? Atminkite, kad nenorite turëti problemø dël mokesèiø pavadinimo, tada atkreipkite dëmesá á tai, kokius árenginius perkate. Jûs turite þinoti, kad perkant fiskalinius spausdintuvus, jie turi atlikti tam tikrus reikalavimus, be jø galite sukelti didþiuliø problemø.

Daug skirtingø verslininkø tiria, kur geriau ásigyti fiskaliná spausdintuvà. Ar tikrai verta sutaupyti daug pinigø ir pirkti internetu ir stacionariame versle. Gerai þinoti, kad jei norime taupyti pinigus, galime atsidurti vëliau kursuose ir problemose, jei mûsø spausdintuvas neatitinka tam tikrø reikalavimø. Atminkite, kad ieðkodami fiskalinio spausdintuvo galite rasti daug bendroviø, taèiau patvirtinkite, kad siûlomi spausdintuvai atliks jûsø darbà. Nepamirðkite pirkti ágaliotø platintojø kraków fiskalinius spausdintuvus. Kad galëèiau tuo paèiu metu pateikti pardavimo punktà, kai árenginys sugedæs.

Jei norite teisëtai atlikti fiskalinio spausdintuvo kotiruotes, turite atitikti kitas sàlygas:

Jis turi bûti iðdëstytas:- fiskalinis modulis ir fiskalinë atmintis, ámontuota á kasos aparatà, tada mintis negali egzistuoti centrinëje sistemos dalyje,- gavimo spausdintuvas,- du ekranai, uþtikrinantys nuolatiná skaitymà.

Ji turi turëti fiskalinæ atmintá, kuri yra visam laikui ádëta á árenginá. Ji turi bûti integruota á lizdà, pastatytà patvarioje medþiagoje. Fondas kasdien turi uþregistruoti maþiausiai 1830 finansiniø ataskaitø, 200 neatidëliotinø lëðø, 30 galimø mokesèiø sumos pakeitimø. Uþbaigimo signalizavimas áraðymo metu yra bûtina tema. Jis turi sugebëti uþtikrinti saugumà, kuris uþkirstø kelià atminties áraðuose esanèiø áraðø iðtrynimui. Kiekvienas fiskalinis kasos aparatas turëtø bûti apdraustas pirmaujanèiu lyderiu, kad jis bûtø senas, jei bûtø paþeistas. Maitinimo elementas, maitinimo elementas, baterija arba akumuliatoriaus maitinimas turi duoti ne maþiau kaip 200 áplaukø dviem dienoms be elektros tiekimo. Jo konstrukcija turi bûti pritaikyta taip, kad negalëèiau atlikti netinkamo apyvartos ir mokëtino mokesèio skaièiavimo.