Fiskalinis kasos aparatas gyvsidabris 130f

Mikroskopai leidþia paþvelgti á mikrorajonà, jie yra árenginiai, sukurti daugelio maþø objektø stebëjimo projekte, kuriø subtilûs komponentai paprastai yra nematomi neðiojamai þmogaus akiai. Mikroskopas pateikiamas su dviem objektyvø fokusavimo rinkiniais, kurie yra vamzdþio, vadinamo vamzdeliu, rezultatuose. Læðiams, skirtiems taðkui, kalbama kaip læðis. Keièiant, antrasis læðiø rinkinys vadinamas okuliaru ir mano, kad tai daro stebëjimà. Vamzdþio viduje, objektyvo dëka, jis gaminamas á tikrà vaizdà, padidintà ir apverstà, kurá stebëtojas suvokia dëka okuliaro. Dël abiejø objektyvø rinkiniø sambûvio suvokiamas vaizdas yra akivaizdus, padidintas ir paprastas. Metalografiniai mikroskopai yra mikroskopo tipas þmonëms, kurie gali patirti neskaidrius mëginius. Metalografiniams mikroskopams rekomenduojami ðviesos mikroskopai ir elektronø mikroskopai.

Kà matome metalografiniu mikroskopu?Mikroskopiniai tyrimai, naudojantys metalografinius mikroskopus, remiasi tuo, kad gaunamas mëginys ið tam tikro produkto, o tada ðlifuojamas ir poliruojamas tam tikras laukas, t.y. metalografinis bandinys, kuris po mikroskopinio stebëjimo bus atliekamas mikroskopiniu bûdu. Konkretaus metalo, taip pat jo lydiniø ir neapibrëþtø neapibrëþtø defektø struktûros atskleidimas yra pagrindinis metalografiniø ðviesos mikroskopijos tyrimø tikslas. Jie leidþia identifikuoti struktûriniø komponentø diferenciacijà ir nustatyti jø morfologijà, kieká, matmenis ir pasiskirstymà. Metalografiniai mikroskopai pirks metalo stebëjimus ir proverþius. Dël tikslaus læðiø ádiegimo, metalografinis mikroskopas aptinka mikrokrekingus, leidþia apskaièiuoti faziø dalá ir pastabø bei tolesniø medþiagø daliø stebëjimus.