Fiskalinis spausdintuvas kaip patvari laikmena

Daugelyje Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkiø kiekvienas fiskalinis kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi atlikti bûtinà techninæ apþiûrà kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nevykdo ðios formos, yra baudþiamas. Pirma pasekmë yra mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatymines palûkanas, sukauptas nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta pridurti, kad perþiûros data vartotojui yra prieinama, tada jis turi turëti patikrinimo datà.Kà tikriausiai tikrina technikas?

Na, pavadinimas „techninë apþvalga“ kasos aparatø kontekste yra gana klaidinantis. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tikrinami tie kasos aparato momentai, kurie yra atsakingi uþ apyvartos registravimà. Kariuomenë nenori ieðkoti gedimø, kurie gali bûti susijæ su viso kasos funkcionalumu, o að sutelkiu dëmesá, bet taip pat gana gerai paminëtoms dalims, jø komponentams, kuriø klaidingas gyvenimas gali bûti skaièiuojamas neteisingai apskaièiuojant mokëtinà mokestá.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Viso fiskalinio kasos perþiûrai paprastai mokama nuo 100 iki 300 zlotø.

Kiek yra ði perþiûra?Apþvalga iðlieka veikianti maþdaug valandà, daugiausia dvi valandas, priklausomai nuo centrinës aptarnavimo technikos dalies. Mes tikriausiai neturësime pinigø á tarnybà, o mes galime papraðyti, kad uþ ðià technikà atsakingi asmenys atvyktø á jûsø ámonæ, tai bûtø laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad perþiûrà gali atlikti tik techninës prieþiûros darbuotojas, paskirtas á tarnybà. Tada daroma, kad visos techninës prieþiûros specialisto sukurtos veiklos bûtø átrauktos á techninës prieþiûros knygà. Áraðai taip pat nori bûti áskaitomi, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Ðios formos prisiminimas yra labai svarbus, nes ðios veiklos kaina nëra didelë, o techninës perþiûros laikas trunka ilgai.