Fizines darbo salygas

Svarbu rûpintis intymumu uþdarose patalpose. Galite pasakyti prioritetà. Nuo gyvenamøjø patalpø; knygø biurø ir vieðøjø ástaigø biurai; metodai ir vaikø darþeliai bei sporto árenginiai, oro grynumas, kurá þmonës ir klientai kvëpuoja, gali bûti prestiþas gerovei ir net sveikatai.

Mirapatches

Veiksminga priemonë pramoniniø saliø ir socialinio bûsto sàlygoms pagerinti yra oro filtravimo ir apdorojimo árangos ádiegimas. „Atex“ dulkiø surinkimo sistema yra tik dulkiø surinkëjas, pagamintas kartu su ATEX informacija, kuri yra sukurta siekiant nuolat kontroliuoti terðalø sudëtá. Atsiþvelgiant á aptarnaujamø patalpø tûrá, minëti prietaisai yra labai stiprûs ir efektyvûs. Pramoniniai dulkiø siurbliai, suprojektuoti, pagaminti ir iðdëstyti pagal svarbius standartus, yra didelës apimties prietaisai, daþnai uþimantys atskirø patalpø grupes, kuriø aukðtis virðija vidurká. Aukðtos kokybës árangos pavyzdys yra tradicinis siloso kolonëlë. Keturiolikos metrø aukðèio ciklotronas surenka orà ið namø, kuriø konstrukcija siekia iki keliø ðimtø metrø tiesia grupe. Jei yra bûdas pakeisti ðilumokaitá á centrinæ pastato dalá, spindulys, pasiekiantis efektyvaus dulkiø surinkëjo veikimo ratà, yra graþus. Ir tai naudinga beveik septyniasdeðimt penkiø iki devyniasdeðimt devyniø procentø. Silosas gaminamas ið senø medþiagø, ty statybinio plieno, pagaminto pagal vidaus standartus ir pripaþintas atitinkamø institucijø komerciniam pirkimui, kurá patvirtina atitinkami dokumentai ir sertifikatai.Neðvarus oras cilindrinio pasirinkimo árenginyje nustatomas sûkuriniu etapu. Sklindantis tarp tankaus metaliniø pertvarø tinklo, jis atsikrato priemaiðø. Bako viduje esanèios plokðtës turi elektrostatiná krûvá, teigiamà, kuris palengvina neigiamo krûvio daleliø ásisavinimà. Mûsø apatinëje dalyje esantis dulkiø surinkëjas yra bunkeris, surinkæs þiedadulkes, kurias galima iðimti ið prietaiso per voþtuvo sistemà á þemiau esantá indà.