Gliwice amones programa

Ðiandienos verslo programinei árangai reikalinga teisinë operacinës sistemos versija ið „Windows“ kolekcijos ir turtingas, pakankamai galingas kompiuteris. Net 512 MB atminties netenkins versijos, kurioms nereikia diegimo, vyksta debesyje ir eiti á narðyklës langà.

Tokiu bûdu, kai investuotojas nenori bûti nuolatinio elektroninës árangos atnaujinimo vergais, klasikinë programa cdn já aplanko papildomai. Kaip tikëtina, zlotas rinkoje veikia pagal DOS sistemà, taèiau tai nereiðkia, kad jos galimybës iðliko prieð 30 metø. Paraiðkà sudaro trys pagrindiniai moduliai: sandëlio sàskaitos faktûrø iðraðymas, kurá gali tvarkyti net didþiulis sandëlis, þmogiðkieji iðtekliai, remiant geros kapitalo valdymo politikà, darbo laiko apskaità ir finansinæ bei buhalterinæ apskaità. Sklandþiai veikia su brûkðniniø kodø skaitytuvais, kasos aparatais ir mokesèiø spausdintuvais, spausdinimo èekiais ir SET sàskaitø faktûrø iðraðymo árenginiais. Dël savo dëmesio galite kalbëti apie daugybæ sandëliø ir suskaièiuoti gamybà pagal nurodytus receptus. Sistema leidþia iðduoti, atsiskaityti ir uþsakyti iðankstines sàskaitas. Naudodamiesi klasikine CDD programa, kiekvienam partneriui galite naudoti ávairias nuolaidø schemas ir kainø sàraðus, kad parengtuose dokumentuose bûtø geros kainos.Programinë áranga registruoja gavëjø uþsakymus ir netgi leidþia automatiná prekiø rezervavimà, kuris yra labai naudingas greitai judanèiam sandëliui. Naudojant gràþinamas talpyklas, jis gali bûti panaudotas indëliø pakuotëms skaièiuoti. Programa veikia su ávairiais spausdintuvais, kur galima spausdinti etiketes ir brûkðninius kodus.Programoje taip pat yra 45 000 vartotojø visoje Lenkijoje. Jei dël kokiø nors prieþasèiø jos pasiûlymas nepakankamas, „COMARCH“ platintojas tikisi atnaujinti ávairias programinës árangos parinktis, naudojant iki 40% nuolaidø. Pats procesas vartotojui beveik nepastebimas, ir viskas perduodama naudojant „Comarch Assist“.