Hiperrealine depresija

https://bl-mask.eu/lt/

Depresija daro didelæ átakà jûsø paèiø materialinei ir psichinei iðvaizdai. Per jà mes tikimës vangaus ir mieguistumo, taip pat dideliø miego problemø, mes negalime susikoncentruoti, prarandame savo interesus. Kas gera, gali kilti problemø dël variklio koordinavimo, galvos skausmo ir nugaros, taip pat kitø labai tragiðkø somatiniø sutrikimø. Neabejotina, kad neapdorota depresija gali labai paveikti artimà sveikatà ir netgi gyvenimà, todël dabar, kai pastebimi pirmieji depresijos simptomai, praneðkite psichiatrui ir imkite reikiamà gydymà. Gydymo laikotarpis, baigiantis psichofizinës iðvaizdos pagerëjimu ir depresiniø bûsenø gydymu, gali egzistuoti nuo keliø mënesiø iki net keleriø metø. Noriu to paties lygio, kokio mes atëjome á specialistà, narkotikø ásisavinimà ir bûdà, kaip jie veikia mus, ir mûsø individualø norà iðeiti ið infekcijos ir pradëti naujà, laimingesná gyvenimà. Kitaip tariant, mûsø depresijai átakos turi ne tik psichotropiniai vaistai. Mes galime kovoti su ja.Þinoma, tai yra ypaè subtilus, atsiþvelgiant á tai, kad praktiðkai bet kurioje gyvenimo srityje nemanome jokio þaidimo, nesiekiame naudoti jokio darbo, o mûsø bendra gerovë yra gana toli graþu ne ideali. Nors gydant depresijà jie ið tikrøjø neturi dideliø, aukðtø tikslø, bet prieðais juos ir, svarbiausia, atlieka maþas uþduotis, kuriø laimingas sprendimas labai padidins mûsø vaiko gyvenimà. Galima pastebëti, kad veikiant sunkia depresija, sunku matyti viskà, kas ne tik suteiktø mums malonumo, ir tai, kà galime papildomai padaryti. Ir svarbu áeiti á toká maþà gestà, kad apsuptumëte save þmonëmis, kuriems nesijauèiame. Jis nesako, kad jis pasirenka pirmà dienà, kai vyksta svarbi, turtinga girtas ðalis. Viskas, ko jums reikia, yra trumpas susitikimas su draugu, kurá þinote, su draugu ir ðeimos nariu. Pabandykite padaryti maþus malonumus, kurie yra skirti maþiems sveikiems þmonëms - ar jums patinka gyvûnai? Pirkti, jei tai papildoma, þinoma, katë, ðuo ar þiurkënas. Ar trûksta saldumynø? Ðokoladas tikrai pagerins jûsø nuotaikà (ir tikrai padidins endorfinø kieká smegenyse, kuris yra atsakingas uþ laimës jausmà.Tuo paèiu metu bûtø daug, jei per dienà vyko nuolatiniai judesiai ir net maþa fizinë jëga. Tai bus naudingas vaistas, tinkantis parkui ir bent 10 minuèiø pratimai, kurie, be to, padidina adrenalino lygá ir paþadina vangià mintá. Pabandykite prisiminti veiklà, kurioje buvote veiksmingas, ir palaipsniui sugráþkite á juos. Þinoma, niekas nenori ið jûsø paimti maratono ar tiesiog fotografuoti, kuri laimës „Word Press Photo“ konkursà. Nesumokëkite dideliø tikslø prieðais save, nustatykite nedidelius dalykus, pvz., Skaitykite ádomià knygà ar mezgimo skara. Taip pat nepalikite, kad nesate vienintelis. Þmonës aplink jus rûpinasi savo sveikata ir liga. Bet niekas neskaitys jûsø minèiø formoje ir nesitikës, kad kaþkas, su kuriuo nesate tikri savo ligomis, supras apie juos. Susipaþinkite su savo pokalbiais ir naudokite jiems siûlomà pagalbà. Depresijos sprendimas greièiausiai gyvens jûsø stiprybëje. Vis dëlto bus labai sunku pasitikëti tik tam tikra farmakologija. Kas ið tikrøjø bûtina visiðkai iðgydyti depresijos simptomus, taèiau visas procesas bus þaidþiamas greièiau ir geriau, kai asmuo nusprendþia, kad nori atsigauti.