Istorija apie kova su dia liga

Visame pasaulyje pacientai ieðko kitø gydymo bûdø, kurie leistø jiems nesutikti su ðia liga. Medicinos plëtra pasaulyje yra ypaè ávairi. Tai, be kita ko, priklauso nuo ekonomikos vystymosi, sveikatos prieþiûros finansavimo bûdo (jei toks finansavimas yra ir apskritai á tam tikro regiono turtà.

Pacientai ið viso pasaulio, áskaitant pacientus, turinèius turiná, vis daþniau naudojasi gydymu uþsienyje. Tokia pat praktinë reikðmë yra lemiama dël informacijos apie tarpvalstybines sveikatos prieþiûros paslaugas. Ði direktyva tapo galimybe atidaryti duris, kuri leidþia paslaugà, jei ji tikrai nebus perduota gyvenamosios vietos ðalyje, arba jei medþioklës laikas (pavyzdþiui, kaip paðalinti katarakta yra per ilgas.Galimybë kreiptis á medicininæ pagalbà yra alternatyva, kuri ne visada gali bûti naudojama. Kelionë á kità ðalá apsiriboja tik iðlaidomis ir kitomis kliûtimis, kurios retai bûna sàlyga atsistatydinti. Tarp tokiø kliûèiø yra kliûtis mokytis uþsienio kalbos. Pacientai, labai daþnai tik nuo pat pradþiø, atsisako gydymo ið uþsienio.Nustatyti pacientai remiasi medicinos vertëjo paslaugomis. Medicinos vertëjas yra kvalifikuota moteris, turinti medicinines þinias ir puikiai ávaldiusi uþsienio kalbà, priklausomai nuo specializuoto þodyno. Medicininis vertimas atliekamas sunkiai ir kruopðèiai, todël jis nëra nesusipratimø ir prastos diagnostikos ðaltinis.Pacientai daþniausiai praðo iðversti laboratorinius tyrimus, medicinos istorijà ir specialistø tyrimø rezultatus.Medicininis vertimas, su kuriuo pacientas iðvyksta á uþsienio ðalies specialistà, leidþia medicinos darbuotojams vertinti itin didelius veiksmus. Atliktos medicininës procedûros bus realios, o vienas pacientas bus stovintis ir saugus.Kaip matote, kalbos barjeras neturi bûti pasiteisinimas atsisakyti prevencinës medicinos uþ Lenkijos ribø. Medicinos vertëjo pagalba yra neákainojama, nes geras medicininis vertimas gali bûti raktas á sëkmæ (arba atsigavimà.Direktyva dël tarpvalstybiniø sveikatos prieþiûros paslaugø yra didelë galimybë visiems moterims, kurioms reikia pagalbos. Verta pasinaudoti ðia galimybe.