It kompanija bielsko

„Comarch“ yra pasaulinis prekës þenklas, siûlantis optimalius verslo sprendimus beveik visoms visø dydþiø parduotuvëms. Ámonë specializuojasi kompiuteriø programinëje árangoje, kuri, nepaisant savo geriausiø prekiø þenklø, paprastai yra modifikuojama ir patobulinta pagal sunkiausiø klientø poreikius. Sprendimø naujoviðkumas ir nuolatinis prekiø pasirinkimo iðplëtimas yra visiðkai pirmaujanèios „Comarch“ prekës vertës.

„Comarch“ partneriai yra ágaliotieji programø platintojai arba IT departamento ámonës, daþniausiai uþsakomosios paslaugos. Ir jei mes vykdysime vidutinio dydþio pavadinimà ir neáskaièiuosime glaudþiø IT skyriø iðtekliø, verta pasikonsultuoti su vieno ið IT pavadinimø þmogumi, bendradarbiaujant su „Comarch“ klase. Dël dabartinio buvimo vietos ámonëje, naujausi sprendimai dël programinës árangos ámonei bus profesionaliai ágyvendinami. Tokia programinë áranga, kuri, þinoma, skirta ávairiems institucijos padaliniams ir ávairioms veikloms palaikyti, yra plataus uþmojo ir veda prie geresnio ir geresnio ámonës veikimo.

Todël, jei mes galvojame apie naujø IT sprendimø diegimà jûsø prekës þenklui, kurie padidintø pozicijø efektyvumà ámonëje, pagalvokite apie naujos programinës árangos diegimà pagal bet kurá „Comarch“ platintojà. Kiekviena naujovë ámoniø programinës árangos srityje nori tapti netyèiniu sprendimu, kurá lemia realûs pokyèiø poreikiai ir energijos ávedimas á bendrovës akcijas. Jis turi bûti patvarus ir pagrástas kitø tipø, naudojanèiø „Comarch“ programinæ árangà, patirtimi ir gerai veikë pagal jø sàlygas. Ið arèiausiai esanèios „Comarch“ stengiasi pradëti gaminius, kurie geriausiai atitinka jûsø poreikius.