Kasos aparatai

Kasos aparatas, þinomas kaip kasos aparatas, pavyzdþiui, automobilis, nori bûti periodiðkai perþiûrimas. Nors ið tiesø aptarë paskutinis patikrinimas turi bûti atliktas ne vëliau kaip per dvejus metus po naujà perþiûrà ar fiscalization. & Nbsp; perþiûrës kasos kainø nuoma & nbsp; Priemonës svyruoja nuo 100 iki 200 zlotø kartu su prieigos.

VaricoBoosterVaricoBooster - Pajuskite kojø lengvumà ir kovokite su varikozinëmis venomis!

Pareiga perskaityti kasos aparato rezultatus yra sveika teisine tvarka. Teisinis dviejø metø kasos perþiûros laikotarpis yra 7 straipsnio 7 dalis. 1 punktas 6 kartu ið § 16 para. 2008 m. Lapkrièio 28 d. Finansø ministro potvarkis dël kasos aparatø naudojimo sàlygø. Remiantis prielaida ir paprasèiausiai Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies nuostatomis, nevykdant arba netinkamai vykdant kasos aparato perþiûrà, yra susijæs, kai knyga yra neteisingai atlikta ir grasinama skirti baudà uþ fiskalinius nusikaltimus. Taèiau pigesnë alternatyva kas dvejus metus atliekama perþiûra - tai ádiegti kasmet. Kalbant apie kasos aparatø registracijà, vis tiek reikia paminëti atitinkamo momento pavadinimà, kuris paraðytas Mokesèiø ástatymo platformoje. Kartu su meno. 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti mënesiai yra nustatomi paskutinës mënesio dienos, kuri nurodo datos pradþià, datà ir, jei tokios dienos nebuvo einamuoju mënesiu, praëjusio mënesio einamàjà dienà.

Ásipareigojimas priþiûrëti registracijos èekio datà sëdi ant galvos su aptariamu kasos aparatu. Prieð dvejus metus turëtojas praëjo nuo paskutinio perþiûra turëtø informuoti aptarnavimo specialistas atlikti tokia perþiûra bûtina. Karys pinigø, per 5 dienas nuo tos dienos, kurià parengë kasos aparato taikymo turëtø padaryti privalomà techninæ apþiûrà turëtojo baigti uþsakymà (§ 31 punktas. 4 ástatyme kasos.

Kasos aparato techninës bûklës apþvalga visø pirma turëtø patikrinti: visø kasos bûklæ, bûsto bûklæ, fiskaliniø dokumentø aiðkumà, darbo programà, veikimo teisingumà, atminties bûklæ ir baterijø bûklæ.Simbolis kad nepatirtø baudas ið IRS mokesèiø mokëtojui turëtø uþmesti aká á terminais perþiûrint kasos.