Kasos aparatas 2015 m kovo 1 d

https://neoproduct.eu/lt/ecoslim-veiksmingas-plonas-figura-per-trumpa-laika/EcoSlim Veiksmingas plonas figūra per trumpą laiką

Kiekvienas mokesèiø mokëtojas, ápareigotas uþregistruoti produktø pardavimà ir pagalbà kasoje, puikiai supranta, kaip reikia atlikti iðsamius reikalavimus aptariamø prietaisø laikymo ir naudojimo srityje. Vienas ið ðiø reikalavimø yra pagrindinis kasos techninis patikrinimas. Kà jis turi ir kokiu laikotarpiu jis turëtø bûti ágyvendintas? Kas yra mokesèiø kasos aparatas ir techninë apþvalga? Apie tai þr.

Kartu su PVM ástatymu kasos aparatai turi bûti periodiðkai tikrinami. Po ðios datos ðis laikotarpis buvo pratæstas. Tokià apþvalgà kuria atitinkama tarnyba. Iki 2008 m. Gruodþio 1 d. Kasos aparatø techniniai patikrinimai buvo derinami su metiniu terminu. Prisimindami ðiuo metu privalomus teisës aktus, kasos aparatai turëtø bûti privalomai suderinti su technine perþiûra kas dvejus metus nuo fiskalizavimo arba neseniai atliktos perþiûros. Jei mokesèiø mokëtojas nesilaiko tokio pareiðkimo, jam gali bûti taikomos sankcijos. Tai apima, be kita ko, baudà mokesèiø mokëtojui uþ fiskalinius nusikaltimus, nes kasos aparato neatlikimo periodinei perþiûrai kokybë naudojama kaip netinkamas knygos laikymas. Ðis pagrindimas kilæs ið produkto 61 § 3 k.k.Ar ávykis yra gimæs, kurio rankose rûpinasi tokia perþiûra? Þinoma, einamuoju atveju paskyrimas vyksta mokesèiø mokëtojams, bet ne á svetainæ. Grynøjø pinigø kasos aparato savininkas turëtø informuoti tarnybà apie bûtinybæ atitinkamoje perþiûros dienà. Kasos tarnyba kartu su § 31 para. Ið esmës, per 5 dienas nuo praneðimo gavimo turëtø bûti privalomas kasos aparato techninis patikrinimas.Mokesèiø mokëtojas taip pat turëtø prisiminti, kad dël privalomo kasos kasos apmokëjimo termino nesilaikymo reikia gràþinti paðalpà ið jos pirkimo ástaigos. Tokiems mokesèiø mokëtojams taikomos tokios nuobaudos, kurios per trejus metus nuo prekiø / paslaugø pardavimo áraðymo pradþios iki galiojanèio termino nepasiekëme techninës tarnybos tinkamos paslaugos.Apibendrinant verta paminëti, kad uþ galutinio termino laikymàsi atsako tik vartotojas.