Kasos aparatas ergo

Ðiandien daugelis lenkø dirba uþsienyje, todël reikia dokumentø, iðverstø á anglø kalbà. Ir daugelis mûsø ámoniø, dalyvaujanèiø pasaulinëje aplinkoje, reikalauja, kad tie, kurie nori gaminti, iðreikðti savo CV uþsienio stiliaus, ypaè anglø kalba. Lenkijoje beveik niekas kandidatams yra profesionaliai verèiami ádarbinimo dokumentai. Todël svarbu patikëti CV vertimà specialistui.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus. Vaistas, skirtas atminčiai ir koncentracijai gerinti

Paprastai Lenkijoje patys raðome CV arba motyvaciná laiðkà, retai mes perduodame ðià informacijà, kuri specializuojasi þmogiðkiesiems iðtekliams. Tuo tarpu daþnai yra klaida, kuri leis mums prarasti potencialø darbà. Nors kalbame angliðkai komunikacinëje valstybëje, mes nesprendþiame specialaus, specializuoto þodyno, kuris daþnai pasireiðkia ádarbinimo tekstuose. Nepaisant to, kad mes gerai elgiamës, frazës, kurias mes vartojame gimtoji kalba, skamba blogai, dirbtinai, ið karto sugauna neteisingai iðverstà tekstà, nes asmuo, turintis tam tikrà kalbà nuo gimimo, niekada to tikrai nepasakys. Paskutiniam þmogui reikia galvoti apie atitinkamà kalbinæ, gramatinæ ar stilistinæ sintaksæ.Labai sunku patenkinti kalbos ágûdþiø lygá, leidþiant individualiai paraðyti tobulà CV uþsienio kalba. Darbdaviai patvirtina, kad laiðkai, kuriuos jie gavo anglø kalba, yra klaidingi, raðybos klaidos, gramatinës klaidos, perkeliant lenkø sakiniø struktûras spausdinti. Þinoma, poliø atveju toks atnaujinimas bus suprantamas, nes jis þino, kaip mes esame lenkø kalba, bet jis gali pridëti keletà problemø gimtojoje anglø kalba. Tada, be sàmonës, jis pablogina mûsø atvejá ádarbinimo proceso metu, o kartais netgi yra nesëkmë.Ypatingà sumiðimà sukelia klaidos CV, jei kalbø grupëje ágyjame paþangiø kalbos ágûdþiø. Daug skurdo, jei tam tikroje vietoje kitos kalbos þinios nebus naudingos kasdieniame darbe. Dar blogiau, jei pats bûtiniausias reikalavimas gauti tam tikrà pozicijà yra tai, kà mes kasdien turësime daþnai. Tada CV trûkumas su stabilumu bus diskvalifikuojamas. Taigi verta investuoti á specialø CV vertimà.

ðaltinis: