Kasos aparatas n

2015 m. Sausio 1 d. Aktas pateko á butà, kuris taip pat sumaþino verslininkø, kuriems neprivalo registruoti savo sandoriø kasoje, skaièiø. Jei iki ðiol nenaudojote kasos, tai gali pasikeisti. Ðiek tiek daugiau vadinama tiek, kad nuolat moterys, kurianèios ekonominæ kampanijà, bus priverstos nuspræsti pirkti kasà. Kadangi kiekvienos verslininko biudþete yra didþiulë kaina, ðiandien verta patirti, kokiø pinigø galima gauti tokiam pirkimui.

- Visi verslininkai, ásigijæ kasà ir uþregistravæ glaudþius pardavimus, privalo kreiptis dël patirtø iðlaidø kompensavimo. Norint kreiptis dël tokio gràþinimo, turite ávykdyti tam tikrus formalumus. Pagal ástatymà 90% pirkimo kainos gali bûti susigràþintos be PVM, taèiau kaina negali virðyti 700 PLN. Be abejo, galimybë gauti gràþà yra ádomi staigmena visiems verslininkams, kurie nemëgsta iðmesti pinigø.

- Mes negalime dar prarasti apie tai, kad siunèiame specialø praneðimà Mokesèiø tarnybai, kurioje deklaruojame panaudotø finansiniø lëðø sumà ir mes nurodysime jø naudojimo adresus. Turite ir nurodykite tikslià datà, kada jie pradëjo registruoti pardavimus konkreèiame kasoje. Ðis dokumentas taip pat galioja ir negalime prarasti savo bausmës.

Norint gauti pinigø uþ kasos pirkimà, turime turëti galimybæ ásigyti pirkimo sertifikatà. Vienà deklaracijà galime pateikti vienà kartà. Jei mes turime keletà klausimø, susijusiø su paskutiniuoju, kuriame praðome gràþinti pinigus, mes surasime daug informacijos apie statybà - èia yra daug produktø. Su sàþiningumu mes nesame graþûs þmonës, kuriems bûtinybë pirkti kasà yra graþiai nauja. Taèiau dëka patyrusiø specialistø pagalbos, ne tik galësime nusipirkti reikiamus pinigus, bet taip pat galësime gauti kompensacijà uþ pirkimo iðlaidas.

Kur galiu nusipirkti kasos aparatà? Fiskalinio árenginio ásigijimas gali bûti pasiektas tiek interneto, tiek didelëse institucijose. Leiskite kambariui tapti ágaliotu platintoju ir taip pat pasiûlyti aptarnavimo paslaugas.