Kasos drabuthio parduotuve 2015

Visose parduotuvëse, áskaitant internetà, taip pat kirpyklose, kosmetikoje, medicinos ir kitose salonuose, atsirado kasos aparatai. Ir nors vyrai neprivalo paimti su paslaugø teikëjo ar kasininko iðduotø èekiø palûkanomis, jie turëtø pasirûpinti, kad bûtø gautas spausdintas kvitas.

Kiekvienam „fiskaliniam spausdintuvui“, turinèiam „fiskalinᓠspausdintuvà, naudotojui suteikiama kvito spausdinimo funkcija ir galimybë spausdinti kasos savininko kvitus. Tuo paèiu metu kasos naudotojas nustato, ar áplaukos, kurios turi bûti átrauktos á mokesèiø inspekcijos ataskaitas, turi bûti paraðytos tam tikru popieriaus popieriaus kiekiu arba ar jos turëtø bûti registruojamos tik skaitmeninëje laikmenoje.

Kliento atveju grynøjø pinigø kasos aparato gavimas yra jo pusëje. Kai kurie klientai skundþiasi, kad kvitas jiems nëra bûtinas, kad tai yra papildomas popierius, kurá jie iðmeta per tam tikrà laikà, bet dël to, kad klientas nepateikë kvito, kasininkas gali pateikti bilietà. Vis daþniau mokesèiø inspekcijos nukreipia mûsø þmones á parduotuves, stendus komercinëse ðirdyse ar aptarnavimo tikslais, norëdami suþinoti, ar klientas gavo kvità. Padëtis yra priimtina, kai klientui atspausdintas kvitas, o vartotojas jo negavo. Tokios áplaukos turëtø bûti sunaikintos. Jei kvitas yra vieðoje vietoje ir klientas gali rasti sprendimus ið parduotuvës, tada kasos aparato spaudinys yra per daug paliktas kasininkui, kuris gali bûti nubaustas mokesèiø þenklu, kad klientas nepateikë kvito.

Finansø ministerija taip pat nusprendë remti klientø ið kasos aparatø áplaukø sklaidà. 2015 m. Pabaigoje buvo pradëta gavimo loterija, kurioje kiekvienas fiskalinis kvito turëtojas gali pasinaudoti. Kvito turëtojas, kuris dokumentuoja gaminio ar paslaugos ásigijimà uþ sumà, virðijanèià 10 PLN, gali uþregistruoti savo èeká loterijos lape, nurodydamas, inter alia, kasos numeris, spausdinimo numeris, nurodant sumà ir pirkimo datà. Loterijos idëja yra atlyginti laimingas pajamas su vertingais materialiniais prizais, kasmet renkamais. Kartà per ketvirtá taip pat pasikeièia pajamø kvotø emitentø kategorija. Tokiø specialiø èekiø, kuriuos iki ðiol iðdavë kirpëjai ir kosmetologai, turintys medicinos ir stomatologijos ástaigos, turëtojai taip pat gali gauti papildomø vertingø specialiø prizø.