Kasos pratimai

Ðiuo metu pagal ástatymus praktiðkai visi verslininkai, atsiþvelgiant á individualaus ekonominio vaidmens valdymo bûdà, turëtø turëti fiskaliná kasà. Todël yra privaloma pareiga. Visada verta þinoti, kad rinkoje galime rasti labai naujø tipø kasos aparatus. Kuris turëtume pasirinkti?

Kvito kopijaVisø pirma, ieðkodami puikiø kasos aparatø jûsø biurui, turëtume rasti tokià rûðá, kuri yra gera kopijos kopija. Reikëtø prisiminti, kad kiekvienas prekybininkas, vadovaudamasis galiojanèiais ástatymais, privalo iðlaikyti ðá pajamø kopijø standartà iki 5 metø. Yra paskutiniai labai svarbûs, todël turëtumëte galvoti apie tai, kokio tipo norite pirkti.

Þinoma, kiekvienas ið mûsø, kuris bent kartà sumokëjo kortele uþ mûsø pirkimus, pastebëjo, kad daugelis verslininkø turi kasos aparatà, kuris iðspausdina darbuotojui skirtà kvito kopijà. Yra labai praktinis sprendimas, nes kopija spausdinama ið karto, todël galime jà archyvuoti. Taèiau tai atrodo sëkminga, kai, pavyzdþiui, mes turime neásivaizduojamø stipriø bruoþø, o vyrai perka didelius pirkimus. Daþnai yra ámanoma, kad mûsø popieriaus ritinys sumoje bus atliktas ir daþnai já pakeis, todël atsiranda eiliø. Verta tai, kad ðiandienos metodø dëka nereikia kiekvienà kartà spausdinti kvito kopijos. Ðiuo metu jà galima uþregistruoti visiðkai elektroniniu bûdu. Skamba neátikëtinai?

Elektroninë kopijaToks sprendimas turi daug privalumø. Visø pirma, priimant sprendimà pirkti nedidelá kasos aparatà, dël to galima sutaupyti laiko. Mums nereikia rinkti iðraðø archyvavimo kopijø, be to, mes neturime visada pasirûpinti, kad netyèia nepateiktume klientui blogo kvito. Jis daþnai aplanko ðá labai stresà, ypaè kitiems nepatyrusiems darbuotojams. Taip pat verta prisiminti, kad apibrëþdami paskutiná standartà, mes taupome aplinkà.

Kodël verta pirkti maþà fiskalinæ sumà su elektronine kopija?Visø pirma, kalbant apie valdomà ekonominæ veiklà, verta paminëti, kad mums nereikës didelio fiskalinio kasos. Toks nedidelis produktas yra labai naudingas ir puikiai veikia biuruose, kurie suteikia kitoká aptarnavimo bûdà. Mes galime atvykti, pavyzdþiui, á kosmetologà ar daugiau kirpëjø. Be to, verta pasidþiaugti, kad, naudodamiesi internetine kopija, iðleidþiame maþiau pinigø popieriaus ritiniø puslapiuose spausdinimui. Verta þinoti, kad kopijas galima keisti naujais veþëjais.Priimdami kasos aparatø pasirinkimà, prieð priimdami galutinæ nuomonæ apie pirkimà, turëtume apie tai galvoti. Ðiais laikais labai sunku ðlovinti nedidelæ fiskalinæ sumà su elektronine novito nano e kopija. Jei vis dar ádomu, kokia veikla buvo panaði á Lenkijos ámonæ, turëtume investuoti á tai.