Literaturos darbuotojo profesinis tobulejimas

Bet kuri ámonë, ketinanti rûpintis savo þmoniø vystymusi, turi ágyti mokymà. Pastaruoju metu yra ypatingai svarbus, kai institucijoje pradedama taikyti nauja technika. Ðiuo metu be specializuotø IT sprendimø niekas negali pavadinti. Daþnai jose ádiegtos technologijos yra paþengusios á prieká, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems visiðkai pasinaudoti savo pasiûlymu.

„Erp“ sistemos jau naudojamos beveik visose pramonës ðakose. Ðios sistemos yra daug privalumø. Taèiau, jei norite juos visapusiðkai iðnaudoti, turite turëti tinkamai parengtà personalà. „Erp“ mokymas teikiamas tik toms ámonëms, kurios naudojasi arba jau ágyvendino ðios rûðies sprendimus. Yra daug tokiø kursø rinkoje. Jie pasirenka savo pasirinkimà ið darbuotojo ir pramonës, kurioje veikia „ERP“ sistema, pareigø. Dabartiniai kursai skirti IT darbuotojams, kurie þaidþia pavadinime, verslo klientams, naudojantiems planà, ir darbuotojams, kurie kasdien neturi kontakto su dabartine programine áranga, pvz., Personalo darbuotojais, taèiau jie naudojasi kai kuriomis savo vertybëmis. Mokymo intensyvumas bus skirtingas atsiþvelgiant á þmogaus darbà. Ir tai yra IT darbuotojas, kuris ágis þiniø apie serverio administravimà, kur programinë áranga bus paleista, duomenø bazës kûrimas ar galvojimas apie viso kûno saugumà, ypatingà dëmesá skiriant atsarginëms duomenø kopijoms kurti. Verslo darbuotojai ágis þiniø daugiausia ið duomenø srauto krypties ir jø analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á svarbius dalykus, kaip antai visi susipaþinæ su programa ar ámonës kalendoriø. Investuojama á ERP sprendimà sukuriama didelëmis sànaudomis. Todël, norint iðnaudoti puikius ðio plano pasiûlymus, reikia bûti kompetentingø darbuotojø komanda. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës reikalams.