Mados dou chanel 2018

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai parengë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas egzistavo þemiausioje detalëje ir viskas buvo parengta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo pagaminti naudojant ðviesius ir erdvius audinius ið dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai, sukurtai nërimu. Tarp jø átakà darë ir nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël rimtø drabuþiø dizaineriø, siûlomø þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sudëtingomis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po spektaklio baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris ketino likti anonimiðkas. Be to, buvo ir nedaug drabuþiø ið karðèiausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus apibrëþtos kaip ðeimos namai. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir sveikos veiklos veiksmus. Jos savininkai pakartotinai gràþino savo prekes pardavimui, o kaip pardavimo vieta buvo apsilankymas bet kurioje gamykloje.Bendrovës atstovas spaudai mums sakë, kad naujausia kolekcija ateis ámonëms ðiandien geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë turi internetinës parduotuvës atidarymà, kuriame bûtø populiarûs rinkiniai, iðskyrus gyvenamuosius namus.Vietinis drabuþiø gamintojas yra vienas svarbiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekviename pasaulyje yra nedaug gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, ðiandien pirmiausia daugelyje efektyviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis populiarumas sukelia kolekcijø sutikimà su puikiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos palaiko toká tvirtà pripaþinimà, kad daugiau nei prieð parduotuvës atidarymà ryte pasiruoðæ tiems, kurie nori pradëti vienà dienà eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos produktai buvo labai populiarûs tarp klientø jau daugelá metø, taip pat ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neparduoda, jau nekalbant apie pasiektø apdovanojimø galià ir naudà, kurià straipsniai yra pati tinkamiausia klasë.

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai kosmetiniai drabuþiai