Matematikos programa

Dabartiniu metu, susidûrus su labai sparèiu ðiuolaikiniø kompiuteriniø technologijø vystymu, „FEM“ (baigtiniø elementø metodas greitai apsigynë itin specifine ávairiø konstrukcijø skaièiavimo priemone. MES modeliavimas rado daug pritaikymo beveik visose ðiose inþinerijos srityse ir taikomojoje matematikoje. Paprasèiausiai, kalbant apie MES, tai yra subtilus metodas diferenciniø ir daliniø lygèiø sprendimui (po iðankstinio diskretizavimo deðinëje erdvëje.

Kas yra RESGalutiniø elementø metodas ðiuo metu yra vienas ið didþiausiø kompiuteriniø metodø, skirtø nustatyti stresà, apibendrintas jëgas, deformacijas ir poslinkius analizuojamose struktûrose. FEM modeliavimas grindþiamas kûno planu parengti paruoðtø ribiniø elementø skaièiø. Kiekvieno atskiro elemento srityje galima atlikti kai kuriuos apytikslius ir visus neþinomus (daugiausia poslinkius pateikia papildoma interpoliavimo funkcija, naudojant paèiø funkcijø vertes uþdarame taðkø skaièiumi (ðnekamosiomis kalbomis vadinami mazgai.

MES modeliavimo taikymasÐiuo metu konstrukcijos stiprumas, átempis, poslinkis ir bet kokiø deformacijø modeliavimas tikrinamas naudojant FEM metodà. Kompiuteriø mechanikoje (CAE ði forma gali bûti naudojama ðilumos srauto ir skysèio srauto tyrimui. MES metodas yra labai naudingas ieðkant dinamikos, maðinø statikos, kinematikos ir magnetostatinio, elektromagnetinio ir elektrostatinio poveikio. MES modeliavimas gali bûti paðalintas 2D (dvimatë erdvë, kur diskretizacija paprastai nukrenta iki tam tikros srities pasiskirstymo trikampiais. Ðio metodo dëka galime apskaièiuoti vertes, kurios atsiranda pasirinkus konkreèià programà. Taèiau ðioje formoje yra gerø apribojimø.

Didþiausi FEM metodo privalumai ir trûkumaiDidþiausias FEM privalumas yra tas, kad galima gauti gerø rezultatø net ir labai sudëtingoms formoms, dël kuriø bûtø daug daugiau nei paprastø analitiniø skaièiavimø. Ágyvendinant tai vadinama, kad kai kurie klausimai gali bûti atkurti kompiuterio protu, nereikia kurti brangiø prototipø. Toks mechanizmas labai palengvina visà projektavimo procesà.Studijø srities padalijimas á vis silpnesnius elementus lemia tikslesnius skaièiavimo rezultatus. Reikëtø prisiminti, kad ðiuolaikiniø kompiuteriø skaièiavimo galios tikrai yra didesnë. Reikia prisiminti, kad ðiuo atveju taip pat reikëtø atsiþvelgti á kai kurias skaièiavimo klaidas, atsirandanèias ið daugelio apytiksliø apdorotø verèiø. Jei tiriamas plotas pristato ið keliø ðimtø tûkstanèiø kitø elementø, kurie yra nelinijinës savybës, ðioje formoje tas pats skaièiavimas turi bûti grieþtai pakeistas antrajame iteracijoje, kad pasirengæs rezultatas bûtø sveikas.