Mekanikos metalurgija

Ðiuo metu metalurgija yra ne tik plastiko formavimo ir ákûrimo procesai, bet ir grupiø tyrimas makroekonominëse priemonëse. Dabartinis projektas paprastai atlieka metalografiniø mikroskopø tyrimus.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Ir tik neseniai, priklausomai nuo ávairiø mikroskopijos metodø, pradëjo bûti metalurgijoje. Ðiandienos etapuose jie reikalingi knygoje su inþinerinëmis priemonëmis. Ðiuo metu metalografiniai mikroskopai yra tipiðkiausi lauke, kuriuose, be kita ko, nagrinëjami metalo mëginiai arba jø proverþiai. Yra paskutinio vaizdo matavimo metodas, kuris laikomas nepermatomais pavyzdþiais. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie leidþia atramos ir ðviesos mikroskopø struktûrà atkreipti maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra labai svarbûs, nes dël to straipsnyje ar jø pradþioje galime rasti kità mikrokratø tipà. Taip pat galima apskaièiuoti fazës dalá ir nustatyti tikslias fazes. Dël to mes taip pat galime ávertinti inkliuzø kieká ir bûdà, taip pat daug naujø svarbiø komponentø ið metalurgijos vizijos problemos. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leidþia konkreèiai stebëti medþiagos struktûrà, kad ateityje galëtume iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to jau galime aptikti medþiagos defektus. Taèiau verta paminëti, kad ðio tipo baldø aptarnavimas yra subtilus. Nuo dabartinio bandymo veiksnio já turëtø atlikti tik kvalifikuoti asmenys.