Mesos didmenininkas

Lenkijoje yra daug mësos didmenininkø, kurie daugiausia dëmesio skiria tradiciniø mësos produktø gamybai ir pardavimui. Mësos didmenininkai yra aprûpinti ðaldytuvais, kurie leidþia pristatyti ðvieþià gaminá bet kurioje ðalies vietoje. Mësa yra unikalus þodis gyvûnø skeleto mësai su gretimais audiniais ir kai kuriais vidaus organais. Paprastai mësa paprastai pateikiama kaip ávairiø rûðiø þinduoliø ir paukðèiø, paskerstø pasibaigus vartojimui, atstovø mirusieji, dël auginimo ar paieðkos natûralioje grupëje.

Mësa retai valgoma, t. Y. Iðkart po gyvûno þudymo, taèiau paprastai ji gaminama termiðkai: virti, kepti, kepti arba troðkinti. Mësos didmenininkai siûlo platø produktø, daþnai gaminamø ið kiaulienos, jautienos ir paukðtienos, asortimentà. Mitybos specialistai iðskiria ryðkià ir raudonà mësà, taèiau ðis suskirstymas nesusijæs su spalva, bet tik su mioglobino koncentracija raumenø skaidulose. Baltoji mësa yra viðtienos, kalakutienos, triuðio, verðienos ir struèio, su raudona mësa yra jautiena, kiauliena, arklio mësa, aviena, uogos, oþkos, anèiø ir þàsø mësa.

Mësos didmenininkø pasiûlytos baltos mësos gyvûninës kilmës produktai turi maþiau riebalø, o tai reiðkia, kad cholesterolio kiekis yra maþesnis, o perteklius deðinëje organizme sukelia aterosklerozæ, iðeminæ ðirdies ligà ar net ðirdies priepuolá. Mësa, þinoma, yra geriausias baltymø ðaltinis ir turi visas bûtinas organizme reikalingas aminorûgðtis. Zoonoziniai produktai ið mësos didmenininkø taip pat yra puikus geleþies ðaltinis kasdieniame mityboje, kuris yra lengviau virðkinamas nei bet koks augalinës kilmës geleþis.