Metalurgijos agh planas

Ðiuo metu metalurgija yra dalis, kuri apima ne tik plastiko formavimo procesus ir ákûrimà, bet ir atlieka grupes makro klasëse. Ðia kryptimi paprastai atliekami metalografiniø mikroskopø eksperimentai.

Mikroskopija yra dalis, kuri atsirado prieð kelis ðimtus metø. Metalurgijoje buvo naudojami tik palyginti jauni ið kitø tipø mikroskopai. Dabartiniais laikais jie reikalingi dirbant su inþineriniais gaminiais. Ðiuo metu daþniausiai lauke naudojami metalografiniai mikroskopai, kurie, be kita ko, naudojami metaliniø defektø ar jø proverþio bandymui. Taigi yra matavimo metodas, kuris atliekamas nepermatomiems mëginiams. Metalografiniai mikroskopai, be kita ko, apima elektronø mikroskopus, kurie leidþia atkreipti dëmesá á atominës plokðtës ir ðviesos mikroskopø konstrukcijas, pasiþyminèias maþesniu didinimu. Stebëjimai, atliekami naudojant ðias priemones, yra labai svarbûs, nes dël to mes galime rasti kità mikrokratø tipà straipsnyje arba juos pradëti. Fazës dalá galima apskaièiuoti ir nustatyti tikslius etapus. Dël ðios prieþasties mes vis dar galime apskaièiuoti inkliuzø skaièiø ir tipà, taip pat daugelá kitø svarbiø veiksniø ið metalurgijos elemento. Pavyzdþiui, daþnai naujai sukurtos medþiagos mikroskopiniai stebëjimai leis giliai stebëti medþiagos struktûrà, todël ateityje galime iðvengti daugelio nepageidaujamø gedimø.

Metalografiniø mikroskopø naudojimas yra labai svarbus, nes dël to galime lengvai aptikti medþiagø defektus. Taèiau verta paminëti, kad ðio tipo baldø aptarnavimas yra subtilus. Nuo eksperimento pradþios tik kvalifikuoti asmenys turëtø atlikti já.