Mobilieji logistikos arenginiai

Dar visai neseniai mobilieji árenginiai buvo individualiø klientø sritis. Ðiuo metu jie vis daþniau naudojami gamykloje. Dël dinamiðkai auganèiø iðmaniøjø telefonø pardavimo taip pat keièiasi verslo klientø poreikiai. Todël ji nustato, kur atsirasti naujoviðkø IT sprendimø, skirtø biurams.

FormexplodeFormexplode. Greitas raumenų masės padidėjimas

Vis daþniau ámonës, naudojanèios ERP sistemas, klausia ðios programinës árangos gamintojø apie savo paslaugos pasiûlymà per mobiliuosius árenginius. Iðmaniøjø telefonø naudojimas ypaè naudingas pateikiant uþsakymà. Ðá sprendimà panaðiai apdoroja ir darbuotojai, kurie yra priversti keliauti populiarus. Dideliame produkcijos laikotarpyje patikrinkite tipo duomenis. Mobiliosios sistemos tokios pat vertës kaip ir standartinës erp programos. Vienintelis variantas yra sàsaja, pritaikyta mobiliesiems árenginiams. Tokio tipo pasiûlymø organizuojamo sprendimo pavyzdys yra "comarch erp altum program". Ji ieðko paraiðkos visø pirma áprastomis ir didelëmis paslaugomis bei komercinëmis ámonëmis. Mobiliosios ERP sistemos naudoja du bûdus gauti informacijà. Svarbus raðytinis praðymas iðmaniesiems telefonams yra svarbus. Prieð numatytà naudojimà bûtina já paraðyti ant lëkðtelës ir ádiegti. Prieiga prie konkreèios yra prisijungus prie anksèiau sukurtos paskyros. Antrasis variantas yra kontaktas, kurá nurodë þiniatinklio narðyklë. Tokiu atveju jums reikia tik prisijungti prie sistemos - jokios specialios programos ádiegimas nerekomenduojamas. Verta prisiminti, kad programa mobiliajame sklaidos kanale nuolat atnaujinama iki naujausios versijos. Tai padës iðvengti daugelio nemaloniø ávykiø. Comarch erp altum turi daug dideliø moduliø, dël kuriø ði programinë áranga bus naudojama beveik visose srityse. Pradedant nuo finansø ir apskaitos, pereiti prie logikos ir valdyti þmogiðkuosius iðteklius.