Naujovio kasos aparatas

Bet kurioje maþoje parduotuvëje naudingas kasos aparatas. Nauji taisykliø pakeitimai verèia vienareikðmiðkai identifikuoti prekes. Kaip padëti su paskutiniu? Atsakymas yra „PC Market Lite“. Tai profesionali programa, leidþianti programuoti kasos aparatus. Tai puiki priemonë maþoms parduotuvëms.

Kai kurios „PC Market Lite“ siûlomos funkcijos apima produktø eksportà á kasà, supaprastintø prekiø korteliø ávedimà, kuriose yra tik bûtini elementai arba pardavimo ataskaitø rengimas. Funkcijos ið tikrøjø baigtos ir jos nusipirks uþ tinkamà parduotuvës veikimà. Ði programa skamba neáprastai populiariu montuotoju, kurá gali valdyti bet kuris vartotojas. Tai nereiðkia, kad reikia prarasti pinigus specialistui, kuris nustato viskà ir ádiegia. Ir paslauga klientui atleidþiama. Narðymas programoje nëra problema net ir tiems, kurie neturi kompiuterio ryðio kiekvienà dienà. Taip yra dël kruopðèiai apgalvotos ir sukurtos sàsajos. Visos ðios dalys puikiai tinka ðiai medþiagai. Akivaizdu, kad þmonës, rekomenduojantys savo kûrybà, gerai þino, kà jie sukelia ir kà jiems reikia pirkti.

Verta paþymëti, kad „PC Market Lite“ yra maþø parduotuviø projektas. Jis suteikia ðiek tiek pinigø modelyje, taèiau galima pratæsti iki trijø. Taigi jis susimaiðo su poreikiu ásigyti programà bet kuriame ið jø. Kà daryti, kai mums nepakanka, nes mes atliekame didesná vaidmená? Ðiuo atveju „PC Market 7“ bus geriausia vieta, jos pasiûlymai yra daug platesni, be to, ji gali tvarkyti didelius parduotuvius ar parduotuviø tinklus. Jei jau ásigijote alternatyvà vidutinei parduotuvei ir pleèiate savo darbà, jums nereikia nieko nerimauti. Mokëdami skirtumà tarp ðiø programø vertës, galite gauti pilnà „PC Market 7“ versijà. Nieko neprarandate, o netgi ne. Su „PC Market Lite“ jûs turite galimybæ patikrinti savo padëjëjà ir vertinimà, bûtent tai, ko jums reikia.