Nuomos ir kasos aparatai

Ðios PVM ástatymo, kuris prasidëjo 2015 m. Sausio mën., Naujovës ávedë bûtinybæ atlikti atsiskaitymus naudodami kasos aparatus tarp kitø verslininkø grupiø. Ir nors kai kurie verslininkai vis dar yra paðalinami ið ápareigojimo iðduoti kvitus, klientams siûlomi paslaugø pavadinimai yra ápareigoti atlikti darbà su kasos aparatais.

Kas turi þinoti, kaip mokëti kasoje?Kasos aparatai reikalingi bendrovëms, kurios vadovauja mûsø energijai fizinëms moterims (B2C. Ir bendrovës, kuriø metiniai pirkimai nevirðija 20 000 PLN, neprivalo iðduoti fiskaliniø pajamø. Savo ruoþtu, jei verslininkas per mokestinius metus pradeda energijà, tada ápareigojimas turëti kasà atsiranda, kai apyvarta virðija 20 000 PLN. Vis dar yra veiklos rûðiø, kurioms nereikia iðraðyti kasos aparato, sàraðà.

Atleidimas ir tikslai kartu su kasos aparatais.Prieð pradedant verslininkui gauti pinigø ið kasos, jis privalo apie tai praneðti artimiausiam mokesèiø inspekcijai kartu su adresu, kuriame bus paimtas kasos aparatas. Kartu su ðiais dokumentais turite pateikti kasos aparato pirkimo originalà ir sertifikatà, patvirtinantá, kad ásigytas kasos aparatas atitinka PVM ástatyme nustatytus technologinius ir praktinius reikalavimus. Formalûs reikalavimai, kurie turi bûti ávykdyti prieð pradedant naudoti kasos aparatus, taip pat derinami su pagalba, kuri yra svarbi norint ásigyti kasos aparatà. Atleidimas nuo mokesèiø, kartu su kasos pirkimu, turi iki 90% kasos pirkimo kainos, taèiau ne daugiau kaip 700 PLN. Be to, kasininkas turi prisiminti, ar jis tinkamai priþiûrimas ágaliotose vietose, taèiau kasos aparato aptarnavimas gali bûti ne reèiau kaip kas 25 mënesiai. Dël ðio momento pratæsimo gali reikëti gràþinti nuolaidà uþ kasos pirkimà.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs Veiksmingas būdas numesti svorį ir atsikratyti per daug kilogramų

Kasos aparato gavimas vis dar yra bûtinybë iðduoti klientams originalius èekius ir 2 metus saugoti èekiø kopijas, tikëdamasis nuo ataskaitiniø metø, kuriais jie buvo iðduoti, pabaigos. Kasos aparato vartotojas taip pat turi spausdinti kasos kasdienio, savaitinio ir mënesio ataskaitas.