Osp a lubawa bertha

Priimdami rezoliucijà dël automobilio ásigijimo, pirmiausia turëtume galvoti apie tai, ar ieðkosime modelio, kuris puikiai tinka sau automobilio atstovybëje, arba mes pasinaudosime uþsakymo galimybe. Abu sprendimai turi tiesioginiø savybiø ir trûkumø, kurie tarp jø bus mums tobulesni, priklauso nuo mûsø privaèiø pageidavimø ir finansiniø laisviø. Didþiausià naudingø automobiliø naudà ir tuo paèiu naujøjø trûkumà yra jø vertë. Atsiþvelgiant á tai, kad jie yra lengviau prieinami nei automobiliai tiesiai ið gyvenamojo kambario, uþ tà paèià sumà galime gauti modelá net ir dël aukðtesnës kokybës. Automobilio, paliekanèio ið salono, vertë iðkart pradeda kristi. Po metø jis sumaþëja apie 30 proc., O po trejø metø galësime iðleisti tik 40–50 proc. Pirkimo kainos. Numerio sumaþëjimas ypaè tinka labai elegantiðkiems automobiliams, kurie laikomi prabangos prekëmis. Todël, þinoma, svarbiausias yra trejø metø automobilio pirkimas. Nuo normos jie nëra per daug iðnaudojami, taèiau jø mokëjimas teisme yra svarbus automobilio privalumas ir iðvaizda. Senos transporto priemonës pirkimas (nors kartais tai yra daug pigiau gali atskleisti mirtinà sprendimà. Visø pirma, remonto iðlaidos galiausiai gali bûti svarbesnës uþ vienà automobilá. Antra, mes galime bûti cheater aukos, kuri paslëpia ávairius trûkumus ir veiksmingus faktus, pvz., Kursà.

Naujø transporto priemoniø privalumas yra tai, kad mes galime laisvai pasirinkti prietaisà ir spalvà. Net maþiausios detalës gali bûti pritaikytos prie vietos poreikiø ir pageidavimø. Maþai tikëtina, kad perkant automobilá su nauja ranka galësite pasirinkti platø galà, kad galëtume apgauti jus beveik svarbiais vaidmenimis. Didelis salonø asortimentas yra, taèiau butas atitinka net paèiø sudëtingiausiø vairuotojø reikalavimus. Salone ásigytas automobilis turi garantijà, kuri, þinoma, yra pranaðumas, taèiau jame derinamos naujos iðlaidos. Mes privalome finansuoti geros eksploatacijos rezultatus, ir, kad neprarastume ðios deklaracijos, turime juos ávykdyti ágaliotuose salonuose, kur jie yra daug brangesni. Automobilio ásigijimas yra veikla, kurios metu norime atsiþvelgti ne tik á jo vertæ, bet ir á galimas iðlaidas, atsirandanèias dël jo priëmimo. Ásigydami automobilá salone, esame tikri, kad nebebus apgauti dël jo iðvaizdos, bet jis bus lengvai prarastas dël kainos, todël bet koks pardavimas mums bus nepalankus. Jei priimsime rizikingà sprendimà pirkti naudotà automobilá, jis gali gerai atskleisti save kaip beþdþionæ ir jam suteiktas pinigai pasirodys gana ðvaistomi nei investuoti. Taigi, turëtumëte turëti gerà vaizdà apie jo bûklæ ir elgesá su geru nepasitikëjimu veidais, ið kuriø mes já nusipirkome. Verta eiti á patikrintà komisijà, kuri yra graþi nuomonë. Mums yra garantija, kad mes nebûsime sukèiavimo auka. Mûsø finansiniai pasiûlymai turëtø bûti atidþiai ávertinti. Naujasis, nors ir panaudotas automobilis, kartojamas su paèiu protingiausiu pasirinkimu, visada bûtinu poreikiu, kurá mes laikome tinkamiausiu vaistu mums.