Padeties puslapio pajamos

Fiskalinæ sumà uþregistruoti pardavëjai turëtø mokëti mokesèiø mokëtojams, kurie parduoda asmenims, neturintiems finansiniø kampanijø, ir ûkininkams, kurie moka dalá vienkartinës sumos. Pardavimo neapraðymo atvejai apsiriboja sankcijomis, dël kuriø sprendþiama pagal konkretø ástatymà. Mokesèiø mokëtojai daþnai neturi galimybës prisiimti atsakomybës, kuri jiems tenka, ir, þinoma, daþnai paþeidimø árodymas yra tai, kad nëra kontrolës dël apyvartos ribø, leidþianèiø uþregistruoti pardavimus naudojantis kasos aparatais, ir vis dar atvejai, kai nauji teisës aktai, kuriais suteikiama subjektai privalo saugoti áraðus.

Pareiga saugoti kasos aparatus yra ne iliuzija, nes tai apibrëþiama sankcijø taikymas subjektams, atsirandantiems dël Ástatymo dël medþiagø ir paslaugø mokesèio nuostatø. Kitaip tariant, nesilaikant teisës aktø nuostatø, nustatanèiø áraðø tvarkymà su kasos aparatais elzab mera & nbsp;, yra realios sankcijos, todël èia nëra verta rizikuoti. Kad ne kiekvienas investuotojas þino apie ðá faktà ir neþino ástatymo.

dietonus kaina kontaktas tel nrDietonus kaina kontaktas tel nr

Kartu su menu. 111 para. Mokesèiø inspekcijos vadovas arba fiskalinës kontrolës institucija gali taikyti grieþtà baudà, sudaranèià 30% mokesèio, kuris buvo sumokëtas perkant prekes ar paslaugas. Fiziniai asmenys, nesugebantys tvarkyti áraðø, yra sëkmingi, toks subjektas yra atsakingas uþ mokesèiø paþeidimà ar patá nusikaltimà. Taigi nebandykite apgauti savo jëgø ðiuolaikiniuose dalykuose ir, svarbiausia, turëtumëte pasikonsultuoti su buhalteriu ar advokatu, kuris saugojo ástatymø nuostatø vykdymà verslininko.

Kalbant apie pardavimus, registruotus naudojant kasos aparatus, verta paþymëti, kad mokesèiø prievolë turi tik trûkumø, kurie buvo uþimti 2008 m. Gruodþio 1 d. Sezono metu, taigi nuo sostinës teisinës sistemos ágijimo momento. teisës aktø nuostatas. Èia, vestuvëms, klaidos atveju teisësaugos institucijos nebus suinteresuotos teisiniu, fiskaliniu ir taikiu ásipareigojimu, kaip laikotarpiu nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. mokosi nustatytu laiku ir todël yra ástatymø numatytos veiklos sustabdymas.