Patvirtintas prisiekaes vertejas

Kai pasieksime uþsienio kalbø tekstus ar dokumentus, kurie priklauso teisinëms formoms, turime atkreipti dëmesá á asmená, kuris yra orientuotas á já profesionaliai.

Jei norite versti teisinius tekstus, galime & nbsp; pareigûnø, kanceliarijos, norminiø ar teisiniø tekstø. Visi pirmiau minëti dokumentai turi asmená, vadinamà prisiekusiu vertëju. Norëdami tapti prisiekusiu vertëju, turëtumëte uþpildyti lingvistikos studijas - tinkamas arba filologines kalbotyras. Praëjus ðiam studijø judëjimui, toks asmuo sudaro specialø kursà, kuris prasideda egzaminui prisiekusiam vertëjui, kuris já perduoda valstybinei egzaminø komisijai. Ðis egzaminas rekomenduojamas pagal Teisingumo ministerijos globà. Nereikia pridurti, kad moteris, kuri kreipiasi dël prisiekusio vertëjo teisiø, neturëtø bûti baudþiama tyèiniais ar tyèiniais nusikaltimais, nes atlieku teisinæ veiklà. Ji turi turëti aukðtàjá iðsilavinimà, patvirtinti uþsienio kalbos þinias pavadinime, suteikdama jai sudëtingus teisinius tekstus ið kitos kalbos á lenkø kalbà arba ið lenkø á uþsienio kalbà. Krokuvoje lengva vaikðèioti prisiekusio vertëjo pagalba. Kareivio prisiekusysis vertëjas tikrai turëtø bûti paskutinis, galintis suteikti mums profesionalias konsultacijas tekstø ar teisës aktø vertimo srityje. Taip pat turime þinoti, kad vertëjas, norëdamas ásitraukti á pardavimà, turi bûti tinkamas ir patrauklus kainoms, nes Krokuvoje jis turi konkuruoti su daugeliu skirtingø prisiekusiø vertëjø, kurie yra daug mieste. Taèiau turëdami teisines paslaugas, nepamirðkime investuoti á vertëjø pagalbà, nes dokumentas bus iðverstas toli ir lengvai, tuo atveju, kai byla nëra iðspræsta. Mes nenorime bijoti, kad vertëjas vëluoja pateikti savo dokumentus, nesvarbu, ar jis ávykdys savo tikslus, ar nevykdys jø, nes jam tenka teisinë atsakomybë.