Pjaustytuvo remontas

Tipiðki sûrio ar strypø gabalai pjaustomi tik seniems virëjams. Áprasta duonos valgytoja daþnai susiduria su paskutine problema. Vienas gabalas bus per didelis, kitas bus per maþas ... Kiekvienas gali tai padaryti. Laimei, jà lengva iðspræsti. Kad norime, kad sumuðtiniai, kaip profesionalus virëjas lenkiðkoje virtuvëje, tikrai turëtø rasti ðalto mësos ir sûrio pjaustytuvà.

Hallu Motion

Pjaustant pjaustytuvà, mes galime ádëti já taip, kad pjaustytø kumpio ar sûrio gabalëlá, kuris mums idealiai tinka. Tiesiog nustatykite pjaustytuvus. Paprastai standartinë skalë pasiekia iki 16 mm. Tai ypatingai jaukus ir vos maþiau varginantis ar daug laiko reikalaujantis, kai sëkmingai pjauna paprastà virtuvës peilá.Jau rinkoje yra labai ávairiø rûðiø pjaustytuvø. Jei nuspræsime pirkti tokià árangà, turëtume pateikti atsiliepimus apie jø maþà vertæ. Saugumas yra svarbiausias klausimas. Kad mûsø pjaustytuvas bûtø graþus, jis tikrai turëtø turëti specialias neslystanèias kojas. Jø dëka galësime garantuoti, kad pjovimo metu maðina iðliks ir aplinkoje, o ne judës, o tai gali kelti grësmæ ástrigti ar rimtesnæ þaizdà. Ji turëtø turëti tinkamus dangèius, kad mûsø pirðtai bûtø patogûs. Taip pat svarbu ájungti ir pasirinkti mygtukà. Taèiau saugumui, po pjovimo, verta iðjungti árangà.Todël taip pat svarbu, ið kokiø medþiagø ji buvo padaryta. Galime patenkinti pjaustytuvø galimybes, kurios peiliai yra pagaminti ið nerûdijanèio plieno arba aliuminio modelio. Tai taip pat didelis, kà likusios pjaustyklës sieja su plastiku ar metalu.Pjaustytuvai taip pat gali keisti gamintojams suteiktus papildymus. Ir ið tiesø ant pasirinkto modelio pridedamas sàmoningas peiliø galandiklis, sucker á virðø, nuokrypio koregavimas yra patogesnis pjovimas arba taip pat padëklas, ant kurio krenta á gabalus.Be to, mes galime paversti nuomonæ á pjaustytuvo formà. Jie matomi daugelyje spalvø ir valstybiø, o galbût galite pasirinkti vienà ið mûsø virtuvës interjerø.