Robert kupisz mados dou

Ðeðtadiená baigësi naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai nustatë sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi pastebëti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Gerai suprojektuotas ðou egzistavo tiksliausiu laiku, o pilnatvë netrukdë. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai sàþiningus ir lengvus audinius su aukðtos spalvos spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais, nertiniais pagamintais sijonais. Be jø, taip pat buvo suþavëti nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su sveikomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir patraukliomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo parengtas daugiausia ðiai ceremonijai paruoðtos graþios vestuviø kûrinio aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris planavo likti anonimiðkai. Be to, buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus pervestos á jûsø vaikø namus. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius vertingus ir brangius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai perdavë savo produktus aukcionams, o sandorio objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija pasieks þurnalus jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø prieinamos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Lenkijos drabuþiø þenklas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ði kompanija kuria kolekcijas, palaikanèias ryðius su iðskirtiniais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra labai populiarios, kad niekas prieð pradedant parduotuvæ, tie, kurie jau yra pasiruoðæ ryte, pradeda ilgomis eilëmis. Ðios kolekcijos skamba tà paèià dienà.Ðio kûrinio produktai daugelá metø labai svarbûs tarp gavëjø, taip pat ir ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepraranda, jau nekalbant apie daugybæ jo gautø apdovanojimø ir patvirtinanèiø, kad rezultatai yra didþiausios vertës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Barjeras, vienkartiniai drabuþiai