Sandelio themes ukio ekonomika

Kartu su gyvenimo bûdo pasikeitimu, didþiuliu skubëjimu, daþnai atsitinka, kad netinkamai apsipirkti pirmosios pagalbos parduotuvës atliekamos netoliese esanèiose parduotuvëse ar nuolaidø parduotuvëse, o kartà per savaitæ arba kas dvi savaites mes vedame á svarbias parduotuves, kuriose galime nusipirkti viskà. Nuo maisto (duona, pieno produktai, mësa, ðaldyti maisto produktai, sausieji produktai, skardinës, kosmetika (mums, vaikams, sveiki ir higienos produktai, gërimai (vanduo, sultys, saldûs gazuoti gërimai, alkoholis ar saldainiai.

Þinoma, pirkti èia ir mes galime "ðvieþi" darþovës, vaisiai ir kûnas. Ir ar tai bûtø ðvieþi? Pirkdami kûnà parduotuvëje, mes niekada neðiokimës ðios garantijos. Pagardinta, tepama ávairiais preparatais, mësa ðvytina ir beveik maloniai mus skatina pirkti. Ir jei rinka suteiks jai labai gerà kainà, mësa dingsta ið lentynø ir tik keletas galvoja apie tai ir ... jie eis á mësos sandëlá. Taip, galite pasirinkti ásigyti prekybos centrà, taèiau tai yra svarbi galimybë, graþi mësa uþ ádomià kainà. Gráþtame namo, ir mësa yra tokia patraukli ir graþi, ji kvapo.

Mësos didmenininkø pranaðumas per mësà, kurià galima ásigyti prekybos centruose ar nuolaidø parduotuvëse, yra platus. Visø pirma, nes në vienas didmenininkas nedraudþia parduoti blogø prekiø, uþ kurias jis gali iðleisti gerà reputacijà, klientus ir pajamas. Naujas atvejis, kai didmenininkas perka mësà, paprastai uþima tiek, kiek gali parduoti. Ir jei ji atidaro maþmeninës prekybos taðkà ðalia didmeninës prekybos, tai taip pat. Ir netgi didesnës nei prekybos centruose kainos nëra kliûtis klientams ið perkanèiøjø ástaigø sandëliuose. Uþ ðvieþià sveikà mësà, kuri tikrai turës teigiamos átakos sveikatai, mokame.

Atsiþvelgiant á tai, neginèijama mësos didmenininkø pergalë parduodama perparduodant jà visuose maþmeninës prekybos tinkluose. Kokybë, ðvieþumo garantija ir maistinës vertës yra mintys, kuriø vertë nëra nurodyta valiuta.