Sanitarinius reikalavimus darbo vietoje

Jei konkreèioje vietoje yra pasirinkta sprogstamoji medþiaga, pakankamas deguonies kiekis arba oksidatorius, ir efektyvus uþsidegimas, galite praneðti apie tikrà sprogimo pavojø.Þmogiðkøjø iðtekliø valdymo sistema yra bûdas, naudojamas sprogimui slopinti.

Jo veikimas grindþiamas tuo, kad jis registruoja pradiná sprogimo etapà ir neleidþia jam. Paðalina nepageidaujamà slëgio padidëjimà saugomame árenginyje.Ðis metodas tarnauja saugumui ir paðalina þalà.Tai reiðkia iðbandytà ir efektyvø metodà, aukðtà patikimumà ir greità sistemos reakcijà. Jos savybës yra ne tik pridedamos prie iðorës, bet ir bûdingos tvarkymui ir transportavimui. Taip pat yra populiari ir glaudi galimybë pakeisti komponentus po sistemos ájungimo. Adaptacija pritaikyta kliento poreikiams.Hrd cilindras yra cilindras su sprogimo slopinimo sistema. Yra tas pats itin daþnas ir daþnas sprogimui atspariø sistemø metodas.Ðis cilindras daþniausiai naudojamas apsaugoti aparatus, cisternas, ortakius ir vamzdþius, kuriuose jie sako dulkes, hibridinius miðinius ir dujas visose pramonës ðakose.Yra daug geresniø sprogimo apsaugos átaisø, tokiø kaip silosai, filtrai, ciklonai, maiðytuvai, dþiovintuvai ir granuliatoriai, kuriuose yra sprogiø medþiagø.Ðie balionai turi hrd rezervuarà, kurio apsaugos priemonë yra uþdaryta. Þemiau detonatorius yra uþ pjovimo spiralës. Jis pradedamas naudojant valdymo blokà, o plokðtelë labai maþu laikotarpiu supjaustoma spirale.Jie gaminami ið milteliø miðinio, kuris, purðkiant tam tikroje vietoje, sumaþina sprogimo slëgá neutralizuodamas dulkëtà sprogià aplinkà.Farmacijos gamyklø arba maisto pramonës atveju, kai higienos reikalavimai yra didinami, ádiegiami hrd buteliai, naudojantys garus. Jie yra pripildyti vandeniu, kuris iðsivysto virð virimo temperatûros. Iðjungus voþtuvà, sumaþëja slëgis ir vanduo virsta, o objektas nedelsiant atliekamas garais. Cilindrai taip pat gaminami kartu su ATEX direktyva.