Sinchroninis vertimas a lenko kalba

Surenkama daug ávairiø konferencijø, padedama nuotolinës aplinkos ir ið turtingø ðaliø, þinanèiø ir vartojanèiø ávairias kalbas. Pokalbio metu visi nori tiksliai suprasti viskà, todël yra konferencijos interpretacijos forma.

Tokia situacija yra vertimo þodþiu situacija, pokalbiø metu dalyviai turi ausines ir per jø dëstytojà, kuris tiksliai verèia þodá, reguliuoja balsà kartu su originalu.Vertëjas visada keièiasi svarbia galva.Konferencijos suvokime iðskiriame kelis tokiø vertimø bûdus:- nuoseklûs vertimai po kalbëtojo kalbos,- tuo paèiu metu baigiant garsiakalbá,- relë - tarp dviejø kalbø, naudojant treèiàjà kalbà,- retour - vertimas ið gimtosios kalbos á atstumà,- pasukti - naudojant vienà ðaltinio kalbà þmonëms- cheval - vienas vertëjas posëdyje vyksta dviejose kajutëse,- simetriðka sistema - kai dalyviai klausosi vertimø keliomis pasirinktomis kalbomis,- ðnabþdesys - vertëjas, kuriam kalbëjo vertëjo konferencijos dalyvis,- gestø kalba - sinchroninis vertimas á gestø kalbà.Kaip konferencijø vertimas nëra toks populiarus ir jie iðverèia daugybæ ilgø ágûdþiø ið vertëjø, kad galëtø pradëti tokius vertimus, turëtø bûti didelë patirtis, o didelës fantazijos taip pat turi susidoroti su daugybe skirtingø vertimø tipø.Vis dëlto daþniausiai pokalbio metu vertëjai verèia ið eilës vertimo þodþiu arba stovëdami kabinoje, naudodamiesi tuo paèiu bûdu.Ypaè televizijoje mes galime atkreipti dëmesá á tokius vertimus, rodydami ávairias konferencijas ir susitikimus.Visi praneðimai yra paraðyti vertëjo labai smarkiai ir iðsamiai, kartais vertëjas turi net perduoti straipsná tuo paèiu balso tonu ir, þinoma, tas pats sustabdyti balsà, kaip kalbëjo garsiakalbis.