Spermos tyrimai

Þmogaus vaisingumo tyrimas pirmiausia tenka ejakuliacijai. Spermos analizë yra paprastas diagnostikos elementas, kuris padeda ávertinti þmogaus vaisingumà.Sperma - tai spermos suspensija, kilusi ið kiauðiniø ir epididimidø miðinyje, kuriame yra prostatos iðskyros, sëklinës pûslelës ir tubulo-bulbarinës liaukos (vadinamasis spermos plazmas. Taigi pagrindinis tyrimo tikslas yra spermatozoidai.

Kaip turëtø bûti atliekamas testas?Ðis klausimas turëtø bûti atliekamas tuo metu, kai po vieneriø metø reguliaraus lytiniø santykiø be apsaugos (neatsiþvelgiant á galimà partnerio egzaminà nebuvo apvaisinimo. Jis taip pat turëtø bûti atliekamas po ávairiø tipø atvaizdø, esanèiø kojos pusëje ir po sëklidþiø vëþio gydymo.

https://ecuproduct.com/lt/princess-hair-geriausias-naturaliai-graziu-plauku-budas/

Prieð bandymàPrieð atliekant paieðkà reikia pasiekti tam tikrus standartus. Produktas gali turëti neigiamos átakos, inter alia, nepakankamai ilgas seksualinës abstinencijos laikotarpis (mëginys turëtø bûti paimtas per 2–7 dienas nuo santykiø, ligos (daþnai kartu su padidinta temperatûra ir piktnaudþiavimas alkoholiu. Mëginys, kurá reikia ieðkoti, turëtø bûti ádëti á rimtà tipà.Spermos analizë grindþiama jos makroskopiniu vertinimu (klampumas, tûris, pH ir mikroskopiniu (spermatozoidø skaièius, jø gyvybingumas ir judrumas. Be to, yra daug antisperminiø antikûnø. Kartais siûlomi kiti bandymai, pvz., Bakteriologiniai ir biocheminiai bandymai ir hipoglikozinis tyrimas.

diagnostikaNevaisingumo vertinime vyrai taip pat naudojasi ávairiø tipø hormoniniais tyrimais. Ji, be kita ko, nagrinëjama laisvo ir viso testosterono kiekis, gonadotropiniø hormonø lygis: FSH, LH, prolaktinas, estadriolis ir TSH ir FT4.Nevaisingumo sutrikimai taip pat gali bûti autoimuniniø reakcijø rezultatas. Tai tiriama serumo ir spermos spermos antikûnø atþvilgiu. Ar tas pats vadinamas netiesioginë imunofluorescencinë technika. Jis apibrëþia planà surinkti antikûnus su sperma. Ji reikalauja, kad jie bûtø tiek daug, kad jie visiðkai slopina vaisingumà. Nevaisingumo sutrikimø prieþastis daþnai bûna kitø rûðiø infekcijos. Siekiant paðalinti juos, atliekami mikrobiologiniai tyrimai.