Studento savianalizes tyrimas

Lenkijos teisës aktai liudija, kad diskontas buvo naudojamas ásigyjant fiskaliná postnetiná terminá spausdintuvà. Ði pagalba kompensuoja 90% pirkimo kainos, taèiau ji negali virðyti 700 PLN. Tuo paèiu metu, jei verslininkas perka keletà prietaisø, paskola apskaièiuojama visiems, o ne plaèiajai visuomenei. Kaip tai, kad kasos aparato pirkimo lengvata yra ðilta, ir sutaupoma daug pinigø.

Verta naudoti ðià parinktá. Visada yra nustatytos tokios lengvatos nustatymo taisyklës. Jie buvo átraukti á nutarimà dël prekiø ir pagalbos mokesèio.Pagrindinë vertë - bûtinybë Mokesèiø pavadinime nurodyti grynøjø pinigø kasos aparatø, kurie, jø nuomone, turi bûti naudojami pirkimams ir mokëtinoms mokesèiø normoms áraðyti, skaièiø. Be to, taip pat nurodomas adresas, kuriame bus naudojamos sumos. Reikia nepamirðti, kad toks praðymas turëtø bûti gràþintas prieð pradedant grynøjø pinigø iðmokëjimà.Kita taisyklë - bûtinybë iðlaikyti nustatytas datas, kai mokesèiø mokëtojas turëtø ádiegti ir pradëti naudoti deklaruotus kasos aparatus.Be to, kasos aparatas turi atitikti PVM ástatyme nustatytus techninius reikalavimus. Taip pat turite tam tikrø funkcijø. Pavyzdþiui, ji turi uþtikrinti saugø informacijos perdavimà iðorinëms laikmenoms. Kasos aparatai patikrinami techniðkai prieð pateikiant paraiðkà dël jø gavimo.Ði taisyklë taikoma asmenims, kurie nutraukë PVM. Tokie asmenys, norëdami gauti pinigø uþ kasos pirkimà, taip pat turi pateikti atskirà paraiðkà, kurioje bûtø iðsamios þinios apie mokesèiø mokëtojà. Pavyzdþiui, tokiame projekte norëtumëte ávesti savo vardà ir pavardæ, adresà, mokesèiø identifikavimo numerá (NIP ir banko sàskaitos numerá, kurá galima sàþiningai gràþinti uþ tokio kasos pirkimà. Toks gràþinimo terminas turi bûti 25 dienos nuo to laiko, kai mokesèiø mokëtojas pateikia papildomà paraiðkà.Apibendrinant, verta paminëti aukðèiau minëtus principus. Po jø ágyvendinimo turëtø bûti pripaþinta mokesèiø lengvata uþ kasos pirkimà.