Thmogaus psichika po kalejimo

Dulkëtumo sàlygomis su medþiagomis, kurios kelia sprogimo pavojø, bûtina nukreipti árenginius su ATEX sertifikatu ir konstrukcijomis, suprojektuotomis ir pagamintomis pagal ATEX rekomendacijas, veikianèias ES regionuose.

Praktiðkai, dulkiø daþymo sàlygomis, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma bûtina uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina didþiàjà dalá pavojø, bet gerai veikia kiekviename colyje, todël bûtina tinkamai ir galimai nustatyti gerus technologinius, techninius ir procedûrinius sprendimus. Taigi, kokie sprendimai?

ATEX dulkiø iðtraukimas darbeAtliekant ATEX dulkiø ðalinimà (kaip ir Europos direktyvose jis gali bûti naudojamas:- vietiniø buvimo vietø, kurios turëtø bûti árengtos ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, naudojimas, tvirtinimo detalës yra savaime palaikomos ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialûs èiulpai,- reguliariai dulkinantis pavirðius, kuriuose yra aktyvûs dulkiø klasteriai (pvz., aplink stakles, pramoniniai dulkiø siurbliai turëtø bûti paimti á paskutinæ prasmæ,- geras darbiniø átaisø áþeminimas ir viena dulkiø surinkimo sistema, nes ji taip pat gali atlikti elektrostatinius krûvius, - áþeminimas apsaugo ðá reiðkiná,- tinkamà dulkiø ðalinimo kanalø konstrukcijà ir jø apsaugà nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø surinkimo priedø, sukurtø kartu su ATEX patarimais, naudojimas ir geri sertifikatai.Siekiant uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos turi bûti modernizuotos árenginiuose, kuriuose yra gesinimo planø (kibirkðèiø ir (arba ugnies.